Bilim

“Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi
“Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap häkimliginiň hünär-tehniki okuw mekdebinde zähmet çekýän ýaşlaryň we okaýan talyplaryň arasynda ,,Ylymlar güni’’ mynasybetl...

13.06.2022 Dowamy


Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi
Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

      Lebap welaýat kitaphanasynda "Ylym — kämilligiň çeşmesi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ylymlar gününe bagyşlanan çärä Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň, Türkmenabat şäherindäki orta hünär o...

10.06.2022 Dowamy


Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi

       Lebap welaýatyna iş saparynyň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna baryp gördi. Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdebiniň binasyna baryp...

10.06.2022 Dowamy


Soňky jaň dabaralary
Soňky jaň dabaralary

       Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniñ güni hem-de "Soňky jaň" dabarasy mynasybetli baýramçylyk çäre...

25.05.2022 Dowamy


Soňky jaň uly dabara bilen geçirildi
Soňky jaň uly dabara bilen geçirildi

     Ýurdumyzda bolşy ýaly, ähli mekdeplerinde gutardyş synplarynyň okuwçylary üçin soňky jaň kakyldy. Bu waka mynasybetli belent heňli aýdymlar, joşgunly tanslar ýerine ýetirildi we gysgajyk sahnalar goýuldy. Uçurymlaryň köpüsi on bir...

25.05.2022 Dowamy


Talyplar halkara maslahata gatnaşdylar
Talyplar halkara maslahata gatnaşdylar

    Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň mugallymlary we talyplary Wolgogradyň durmuş mugallymçylyk uniwersitetiniň guramagynda onlaýn geçirilen ýaş taryhçynyň I halkara mekdebiniň “Ýaşlar medeniýetleriň we s...

17.05.2022 Dowamy


"Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüň oglan gyzlary" atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
"Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüň oglan gyzlary" atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

         Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi etrap bilim bölümi hem-de Türkmenistanyň Ýaşlar we bedenterbiýe guramasynyň Halaç etraby bilen bilelikde Halaç etrabynyň 49-n...

04.05.2022 Dowamy


Bäsleşik geçirildi
Bäsleşik geçirildi

      Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebinde  Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher Geňeşi bilelikde gu...

03.05.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.