Bilim

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky çykyşynda aýtdy.Döwlet Baştutany: «Magtym...

06.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň bilim edaralaryna ýaş hünärmenleriň 430–sy işe geldi
Lebap welaýatynyň bilim edaralaryna ýaş hünärmenleriň 430–sy işe geldi

Şu ýylyň awgust aýynda Lebap welaýatynyň orta mekdeplerine we çagalar baglaryna ýaş hünärmenleriň 430-sy işe kabul edildi.Olar ýurdumyzyň dürli okuw jaýlaryny tamamlan hünärmenlerdir. Aglabasy bolsa Seýinazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçyl...

04.09.2021 Dowamy


Birinji synpa orta mekdebi tamamlanlardan iki esse diýen ýaly köp okuwçy bardy
Birinji synpa orta mekdebi tamamlanlardan iki esse diýen ýaly köp okuwçy bardy

Birinji sentýabrda Lebap welaýatynyň orta mekdeplerine 31 müňden gowrak okuwçy birinji synpa gadam basdy.Bu geçen ýylky görkeziji bilen deňdir, ýöne geçen okuw ýylynda orta mekdepleri tamamlaryň sanyndan iki essä ýakyn köpdür. Welaýat baş bilim müdir...

04.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda bir günde iki mekdep ulanylmaga tabşyryldy
Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda bir günde iki mekdep ulanylmaga tabşyryldy

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Lebaby geňeşliginiň Kelteýap we Guşçy, Çowdur geňeşliginiň Saýatly obalarynda täze mekdepler ulanylmaga tabşyryldy. Olary «Döwletli dostlar» we «Ussat Tirkeş» hususy kärhanalarynyň hünärmenleri gurdylar.Olar bu obala...

02.09.2021 Dowamy


Täze okuw ýylynyň ilkinji güni birinji synp okuwçylaryna noutbuk sowgat berildi
Täze okuw ýylynyň ilkinji güni birinji synp okuwçylaryna noutbuk sowgat berildi

Täze okuw ýylynyň ilkinji güni birinji synp okuwçylaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan noutbuk sowgat berildi.Ýeri gelende, munuň asylly däpleriň birine öwrülendigini bellemek gerek. Bütin welaýat boýunça şu gün birinji synp okuwçylarynyň otuz...

02.09.2021 Dowamy


Çärjew etrabynda mekdepler täze okuw ýylyna taýýar
Çärjew etrabynda mekdepler täze okuw ýylyna taýýar

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda awgust aýynyň başyna çenli mekdepleriň ählisi täze okuw ýylyna doly taýýar edildi. Etrapda orta mekdepleriň 40-sy, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň 9-sy hem-de bir sany çagalar we ýetginjekler öýi hereket e...

06.08.2021 Dowamy


Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw jaýlaryna girmek isleýän dalaşgärler üçin synaglar dowam edýär
Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw jaýlaryna girmek isleýän dalaşgärler üçin synaglar dowam edýär

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek üçin giriş synaglary dowam edýär. Giriş synaglaryny almaklyk dalaşgärleriň öz ýaşaýan welaýatlarynda ýola goýuldy. Ol ýörite tassyklanan meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. Leba...

30.07.2021 Dowamy


Edilen işler barada hasabat berildi we öňde duran wezipeler kesgitlenildi
Edilen işler barada hasabat berildi we öňde duran wezipeler kesgitlenildi

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň geňeşiniň hasabat ýygnagy geçirildi. Oňa bu jemgyýetçilik gura...

27.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.