Bilim

"Yhlas siňen el işler "atly döredijilikli bäsleşigi geçirildi
"Yhlas siňen el işler "atly döredijilikli bäsleşigi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabyndaky 28-nji "Aýlar" atly çagalar bagynda terbiýelenýän körpeleriň arasynda ýaş nesli sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek, sagd...

02.11.2022 Dowamy


Türkmenabat şäherinde iňlis dili mugallymlarynyň resurs merkezleri döredildi
Türkmenabat şäherinde iňlis dili mugallymlarynyň resurs merkezleri döredildi

      Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji, 29-njy, 41-nji, 24-nji orta mekdepleriniň binýadynda iňlis dili mugallymlarynyň resurs merkezleri işläp başlady. Lebap welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan d...

25.10.2022 Dowamy


Ýaponiýanyň sungat işgärleri mekdep okuwçylary bilen duşuşdylar
Ýaponiýanyň sungat işgärleri mekdep okuwçylary bilen duşuşdylar

     Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomaik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň ikinji güni Günüň dogýan ýurdundan gelen artistleriň Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdiril...

12.10.2022 Dowamy


Lebap welaýat çagalar kitaphanasynda edebiýat agşamy geçirildi
Lebap welaýat çagalar kitaphanasynda edebiýat agşamy geçirildi

      Lebap welaýat çagalar kitaphanasynda çagalar ýazyjysy, şahyr Giçgeldi Aşyrowyň ömri we döredijiligine bagyşlanan edebiýat agşamy geçirildi. Ony welaýat çagalar, Köýtendag etrap merkezi kitaphanalarynyň hem-de welaýat baş bilim mü...

04.10.2022 Dowamy


Gadymy bilim ojagy
Gadymy bilim ojagy

     1925 – nji ýylda gadymy Kerki şäheriniň şol döwürdäki öňde baryjy adamlary bolan Geldi baýyň, Hoçjy Garkynyň, Kary Ýoldaş Poladowyň şahsy kitaphanalary millileşdirilip täze döredilen daýhanlar öýünde jemgyýetçilik kitaphanasy d...

21.09.2022 Dowamy


“Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi
“Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap häkimliginiň hünär-tehniki okuw mekdebinde zähmet çekýän ýaşlaryň we okaýan talyplaryň arasynda ,,Ylymlar güni’’ mynasybetl...

13.06.2022 Dowamy


Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi
Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

      Lebap welaýat kitaphanasynda "Ylym — kämilligiň çeşmesi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ylymlar gününe bagyşlanan çärä Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň, Türkmenabat şäherindäki orta hünär o...

10.06.2022 Dowamy


Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi

       Lebap welaýatyna iş saparynyň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna baryp gördi. Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdebiniň binasyna baryp...

10.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.