Bilim

"Ýylyň terbiýeçisi-2022" bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
"Ýylyň terbiýeçisi-2022" bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Bäsleşik Türkmenabat şäheriniň 65-nji çagalar bagynda geçirildi. Bäsleşige terbiýeçileriniň 11 sanysy gatnaşdy. Terbiýeçiler özleriniň iş resminamalaryny, taýýarlan sergilerini, "Türkmenstanda çaganyň irki ösüşini mekdebe taýýarlygy ösdürmek babatda...

19.03.2022 Dowamy


Iş başarjaň mugallymlar bäsleşdiler
Iş başarjaň mugallymlar bäsleşdiler

  Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda” Permanyndan, “Bilim hakynda” Türkmenistanyň kanynyndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmekde, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesle döwrebap bi...

18.03.2022 Dowamy


“Altyn asyryň altyn zehinleri” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi
“Altyn asyryň altyn zehinleri” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi

     Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň mart aýynda okuw derslerinden aýratyn ukyp-başarnyklary, tebigy zehinleri bar bolan çagalary ýüze çykarmak, olary höweslendirmek hem-de okuw derslerinden halkara derejesinde geçirilýän bäsleşik...

17.03.2022 Dowamy


Ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi
Ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi

      Lebap welaýatynyň Maliýe-ykdysady orta hünar okuw mekdebinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher Geňeşi tarapynda talyplaryň we işjeň agzalaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

11.03.2022 Dowamy


Mugallymlar hünär derejesini kämilleşdirdiler
Mugallymlar hünär derejesini kämilleşdirdiler

       Mugallymlaryň bir topary Lebap welaýatynyň baş bilim müdirliginiň ýanyndaky döwlet umumy bilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak merkezinde o...

10.03.2022 Dowamy


Türkmenistanly talyplar VIII Matematika bäsleşigine gatnaşarlar
Türkmenistanly talyplar VIII Matematika bäsleşigine gatnaşarlar

     Aprel aýynyň soňky hepdeliginde Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplary Sankt-Peterburgyň habar beriş tehnologiýalary, mehaniki we optiki barlag milli uniwersitetiniň guramagynda geçirilýän Demirgazyk ýurtlaryň uniwersite...

09.03.2022 Dowamy


Zehinler öňe saýlanýar!
Zehinler öňe saýlanýar!

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda döwlet derejesinde, şol sanda halkara derejesinde ýaşlaryň arasynda dürli ugurlar boýunça bäsleşikler geçirilýär. 2021-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we S.A.Niýazow ad...

02.03.2022 Dowamy


TDMI-niň talyplary iňlis dilinde makala ýazmak bäsleşiginde ýeňiji boldular
TDMI-niň talyplary iňlis dilinde makala ýazmak bäsleşiginde ýeňiji boldular

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan yglan edilen iňlis dilinde makala ýazmak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy.Bäsleşik ýurduň ýokary okuw mekdepleri...

15.12.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.