Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy

Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň işgärleriniň 64-si täze öýleriň açarlaryny aldylar
Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň işgärleriniň 64-si täze öýleriň açarlaryny aldylar

Türkmenabat şäherinde ulanylmaga tabşyrylan köp gatly jaýlaryň ikisi Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň işgärleri üçin guruldy.Bir günde bu ýerde zähmet çekýänleriň 64-si täze öýleriň açarlaryny aldylar. Şeýlelikde, olar öz;periniň işleýän ýerleri...

11.10.2021 Dowamy


Türkmenabat şäherinde birbada köp gatly jaýlaryň 17-si we kottejleri 70-si dabaraly ýagdaýda ulanylmaga tabşyryldy
Türkmenabat şäherinde birbada köp gatly jaýlaryň 17-si we kottejleri 70-si dabaraly ýagdaýda ulanylmaga tabşyryldy

Türkmenabat şäherinde dörän täze ýaşaýyş toplumynda birbada köp gatly jaýlaryň 17-siniň we kottejleriň 70-isiniň ulanylmaga tabşyrylmagyna bagyşlanan dabaralar boldy. Bu ýere 600-den gowrak maşgala göçüp bardy.Täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasyn...

11.10.2021 Dowamy


Lebapda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellediler
Lebapda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellediler

Lebap welaýatynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny dabaraly ýagdaýda bellediler. Öňden gelýän däbe görä, baýramçylyk dabaralara Türkmenabat şäheriniň Baş Baýdak meýdançasynda badalga berildi.Türkmenistanyň Döwlet Senasynyň ýaňlanmagy bilen...

28.09.2021 Dowamy


Lebap welaýat häkimliginde dabaraly ýagdaýda döwlet sylaglary gowşuryldy
Lebap welaýat häkimliginde dabaraly ýagdaýda döwlet sylaglary gowşuryldy

Lebap welaýat häkimliginde dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli döwlet sylaglary gowşuryldy.Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken degişli Permanlary bilen ýurdumyzyň raýatlaryn...

28.09.2021 Dowamy


Lebap welaýat häkimliginde daşary ýurt raýatlarynyň uly toparyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty gowşuryldy.
Lebap welaýat häkimliginde daşary ýurt raýatlarynyň uly toparyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty gowşuryldy.

Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň uly toparyna dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň pasporty we Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama gowşuryldy. Resmi...

25.09.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuna bagyşlandy
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuna bagyşlandy

Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde geçirilen wagyz-nesihat çäresi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuna bagyşlandy.Türkmenabat şäher häkimligi bilen şäher kazyýetiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen bu çärä Türkmenabat şäheriniň jemgy...

22.09.2021 Dowamy


Altmyşa ýakyn täze iş orunlary döredildi
Altmyşa ýakyn täze iş orunlary döredildi

Çärjew etrabynda täze gaz turbinaly elektrik bekediniň işe girizilmegi bilen altmyşa ýakyn täze iş orunlary peýda boldy.Ozal habar berşimiz ýaly, beket şu ýylyň 3-nji sentýabrynda dabaraly ýagdaýda ulanylmaga tabşyryldy. Netijede «Lebap» döwlet gaz t...

09.09.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy

Türkmenabatdaky S.A.Niýazow adyndaky himiýa zawodynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň geçiren çäresine jemgyýetçilik guramala...

10.08.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.