Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy

Türkmenistanyň Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy
Türkmenistanyň Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy

Saýat etrabynyň Sakar şäher Medeniýet öýünde aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi.Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat we Saýat etrap komitetleriniň guramaklarynda geçirilen bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary,...

19.07.2021 Dowamy


Lebapda täze gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygy tamamlanýar
Lebapda täze gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygy tamamlanýar

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 MWt bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasyny işe girizmäge taýýarlyk görülýär. Häzirki wagtda bu ýerde esasy enjamlarda işe goýberiş sazlaýyş işleri alnyp barylýar.Bu barada wise-premýer Çarymyrat...

19.07.2021 Dowamy


Garaşsyzlyk ýyllarynda Lebap welaýatynyň batly gadamlary
Garaşsyzlyk ýyllarynda Lebap welaýatynyň batly gadamlary

1991-nji ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna eýe bolmagy bilen ýurduň taryhynda täze döwür başlanýar. Ägirt uly tebigy baýlyga eýe bolan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli ugurlar boýunça okgunly ösüşleri, dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan...

16.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.