Medeniýet

Körpejeler bäsleşdiler
Körpejeler bäsleşdiler

      Türkmenistanyñ Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyñ Lebap welaýatynyñ Halaç etrap Geňeşi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyñ 25-nji "Şadyýan" çagalar bagynyñ körpeleriniñ arasynda "Yhlas siñen el işler" atly bäs...

20.05.2022 Dowamy


Ata Atajanowyň 100 ýyllygyna
Ata Atajanowyň 100 ýyllygyna

   Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabynyñ Garabekewül şäher kitaphanasy bilen bilelikde Halaç etrabynyñ Yslam şäherçesiniň medeniýet öýünde söýgüli şahyrymyzyň 100 ýyllyg...

20.05.2022 Dowamy


“Ýaşyl Tugum al-asmanda pasyrda!” ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy
“Ýaşyl Tugum al-asmanda pasyrda!” ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy

     Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Saýat etrap Geňeşiniň, etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen b...

19.05.2022 Dowamy


“Ahlak arassalygy-durmuş gözelligi” atly wagyz-nesihat çäresi
“Ahlak arassalygy-durmuş gözelligi” atly wagyz-nesihat çäresi

    Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap bilim bölümi, etrap medeniýet merkezi bilen bilelikde etrap häkimliginiň mejlisler zalynda bilim bölüminde zähmet çekýän i...

12.05.2022 Dowamy


“Watan goragy mukaddesdir” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi
“Watan goragy mukaddesdir” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi

       Döwletli etrabynyň Dostluk şäherinde ýerleşýän harby bölüminde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Döwletli etrap Geňeşiniň hem-de Dostluk şäher kitaphanasynyň guramagynda harby gullukçylaryň arasynda “Wat...

11.05.2022 Dowamy


"Kitap meniñ dosdum" atly döredijilik duşuşugy
"Kitap meniñ dosdum" atly döredijilik duşuşugy

        Halaç etrabynyñ Berkarar zaman obasynyň medeniýet öýüniň kitaphanasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap bilim bölümi, etrap medeniýet merkezi bilen bilelikd...

11.05.2022 Dowamy


"Milli mirasym-sarpam meniň" atly gezelenç geçirildi
"Milli mirasym-sarpam meniň" atly gezelenç geçirildi

       Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 48-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň gatnaşmagynda Halaç etrabynyň Be...

10.05.2022 Dowamy


“Owazy dünýäniň ýalkymy” atly aýdym sazly şöhbetdeşlik geçirildi
“Owazy dünýäniň ýalkymy” atly aýdym sazly şöhbetdeşlik geçirildi

        Döwletli etrabynyň Döwletli şäherçe medeniýet merkezinde “Owazy dünýäniň ýalkymy” ady bilen halkymyzyň dutarda saz çalmak we aýdym aýtmak sungaty boýunça medeniýet sungat işgärleriniň gatnaşmaklarynda saýdym-sazly söhbetde...

07.05.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.