Medeniýet

Lebap welaýatynda hasyl toýy bellenildi
Lebap welaýatynda hasyl toýy bellenildi

Bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem hasyl toýy dabaraly ýagdaýda bellenildi.320 müň tonna pagta; 310 müň tonna bugdaý; 211,2 müň tonna gök önümler; 133 müň tonna bakja önümleri; 107,5 müň ýeralma; 42,5 müň tonna miweleriň we ir-iým...

16.11.2021 Dowamy


«Türkmen gündogary» gazetinde yglan edilen döredijilik bäsleşikleriň jemleri jemlenildi
«Türkmen gündogary» gazetinde yglan edilen döredijilik bäsleşikleriň jemleri jemlenildi

Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti hem-de welaýat «Türkmen gündogary» gazetiniň redaksiýasy bilelikde «Garaşsyzlyk — baky bahar, ak...

07.10.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň telekeçileri 170 tonna gowrak et öndürdiler
Lebap welaýatynyň telekeçileri 170 tonna gowrak et öndürdiler

Lebap welaýatynyň telekeçileri geçen dokuz aýyň dowamynda 170 tonnadan gowrak et öndürdiler.Maldarlaryň arasynda Alişer Sultanow has hem tapawutlandy. Onuň bazara çykaran etiniň mukdary 32 tonnadan geçdi. Jemile Alymowa bolsa 17 tonna 250 kilogram et...

07.10.2021 Dowamy


Türkmenabat şäherinde maşgala terapiýasyna bagyşlanan trening geçirildi
Türkmenabat şäherinde maşgala terapiýasyna bagyşlanan trening geçirildi

Türkmenabat şäherinde «Psihoaktiw maddalary ulanmagyň netijesine bozulmalardan ejir çekýän, şol sanda jenaýat kazyýeti ulgamynda hasapda durýan ýaş adamlar üçin maşgala terapiýasynyň elementleri» atly milli trening geçirildi. Oňa bilim ulgamynyň, hu...

21.09.2021 Dowamy


Halaçly zenanyň öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2 müňden hem geçdi
Halaçly zenanyň öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2 müňden hem geçdi

Halaç etrabynyň Esenmeňli obasynyň ýaşaýjysy Dursun Jumaýewanyň mundan 40 ýyldan hem gowrak ozal döreden öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2000-den hem geçendigi barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.Neşirde çap edilen söhbetdeşlikde hem nygtaly...

03.08.2021 Dowamy


Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär
Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär

Türkmenistanda Gurban baýramy ginden bellenilýär. Ol her ýyl onuň senesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen bellenilýär we üç gün iş güni däl diýlip yglan edilýär. Bu ýyl iýul aýynyň 20-21-22-si baýram ediler.Gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdý...

22.07.2021 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi
«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýa...

22.07.2021 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlary geçirildi
«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlary geçirildi

Lebap welaýatynyň etraplarynda we Türkmenabat şäherinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlary geçirildi. Olara zehinli ýaş aýdymçylar gatnaşdylar. Olar türkmen kompozitorlarynyň dürli döwürlerde döreden eserlerini, halk aýdymlaryny ý...

19.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.