Medeniýet

Halaçly zenanyň öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2 müňden hem geçdi
Halaçly zenanyň öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2 müňden hem geçdi

Halaç etrabynyň Esenmeňli obasynyň ýaşaýjysy Dursun Jumaýewanyň mundan 40 ýyldan hem gowrak ozal döreden öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2000-den hem geçendigi barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.Neşirde çap edilen söhbetdeşlikde hem nygtaly...

03.08.2021 Dowamy


Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär
Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär

Türkmenistanda Gurban baýramy ginden bellenilýär. Ol her ýyl onuň senesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen bellenilýär we üç gün iş güni däl diýlip yglan edilýär. Bu ýyl iýul aýynyň 20-21-22-si baýram ediler.Gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdý...

22.07.2021 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi
«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýa...

22.07.2021 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlary geçirildi
«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlary geçirildi

Lebap welaýatynyň etraplarynda we Türkmenabat şäherinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlary geçirildi. Olara zehinli ýaş aýdymçylar gatnaşdylar. Olar türkmen kompozitorlarynyň dürli döwürlerde döreden eserlerini, halk aýdymlaryny ý...

19.07.2021 Dowamy


Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler
Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti milli tele-radioýaýlymlarda şu gün ýarygije sagat 00:00-dan ertir – gündiz sagat 12:00-a çenli tehniki-abatlaýyş gününi yglan etdi.Görkezilen aralykda teleradio...

19.07.2021 Dowamy


Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde maslahat geçirildi
Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde maslahat geçirildi

Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde «Magtymguly Pyragy Döwletmämmet Azadynyň Berkarar döwlet gurmak baradaky pikirlerini dowam etdirijidir» atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetini...

05.07.2021 Dowamy


Medeniýet hepdeligi ― 2021: «Gül ― BIlbil» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy
Medeniýet hepdeligi ― 2021: «Gül ― BIlbil» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy

Medeniýet hepdeliginiň üçünji gününde Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň sahnasynda «Gül-Bilbil» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy. «Gül-Bilbil» operasy türkmen halkynyň dessançy şahyry Abdylla Şabendäniň a...

26.06.2021 Dowamy


Farap etrabynda çagalar üçin täze dynç alyş merkezi açyldy
Farap etrabynda çagalar üçin täze dynç alyş merkezi açyldy

Farap etrabynyň Farap şäherinde «Merjen däneleri» çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşýän Farap etraby Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen her ýylda geçirilýän welaýatlaryň etrapla...

26.06.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.