Medeniýet

Kerkide ýaşlar guramasy Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli kabul edişlik gurady
Kerkide ýaşlar guramasy Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli kabul edişlik gurady

        Lebap welaýatynyň Kerki etrap medeniýet merkezinde Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli kabul edişlik boldy. Ony Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kerki etrap geňeşi etrap medeniýet bölümi bilen billikd...

30.09.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenildi
Lebap welaýatynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenildi

      Ýurdumyzda bolşy ýaly, Lebap welaýatymyzda hem, Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi. Welaýatda çärelere baş Baýdak meýdançasynda badalga berildi. Ertir irden bu ýerde hormatly il ýaşululary, kümüş...

28.09.2022 Dowamy


“Baky sungata öwrülen senedim”
“Baky sungata öwrülen senedim”

    “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hem-de şanly Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli Saýat etrabynyň “Balsaýat” toý mekanynda medeniýet we sungat işgärleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmaklarynda “Baky sungata öwrülen sen...

22.09.2022 Dowamy


Milli mirasym-köňül kelamym
Milli mirasym-köňül kelamym

    “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň zenanlar birleşiginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalary, etrap medeniýet bölümi Saýat etrap bilim bölüminiň         ...

21.09.2022 Dowamy


Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna
Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna

     Saýat etrap häkimligi, jemgyýetçilik guramalary, bilim bölümi, medeniýet bölümi bilen bilelikde Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň “Hantoý” mekanynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli etrabyň bilim ulgamynda, medeniýet u...

21.09.2022 Dowamy


“Göreldämiz, ýörelgämiz Arkadagly Serdarymyz” atly maslahat duşuşygy
“Göreldämiz, ýörelgämiz Arkadagly Serdarymyz” atly maslahat duşuşygy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç, Kerki etrap Geňeşleri, Halaç etrabynyň Garabekewül şäher medeniýet öýünde bilim ulgamynda zähmet çekýän hem-de etrabyň orta mekdebiniň ýokary synp o...

20.09.2022 Dowamy


“Pyragyň arzuwlan zamany geldi” atly aýdym-sazly dynç alyş çäresi geçirildi
“Pyragyň arzuwlan zamany geldi” atly aýdym-sazly dynç alyş çäresi geçirildi

        Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Medeniýet we sungat işgärleriniň güni   hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli baýramçylygy dabaralandy...

29.06.2022 Dowamy


Milli mirasymyz-buýsanjymyz
Milli mirasymyz-buýsanjymyz

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň edara-guramalarynda zähmet çekýän ýaş agzalaryň gatnaşmagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşla...

29.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.