Medeniýet

Taryhy we etnografiki maglumatlar toplanylýar
Taryhy we etnografiki maglumatlar toplanylýar

     Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hünärmenleri ilatyň arasyndan taryha degişli dürli maglumatlary ýygnamagy dowam etdirýärler. Olar gadymy ýadygärliklere, ýer-ýurt atlaryna we däp-dessurlarymyza degişli dürli row...

03.02.2023 Dowamy


"Iň gowy gyzlar gurnagy" atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi
"Iň gowy gyzlar gurnagy" atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi

      Lebap welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynda "Iň gowy gyzlar gurnagy" atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi. Bäsleşik Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim min...

03.02.2023 Dowamy


"Ýylyň zenany" bäsleşiginiň Kerki etrap tapgyry geçirildi
"Ýylyň zenany" bäsleşiginiň Kerki etrap tapgyry geçirildi

      Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Kerki etrap birleşmesi we Türkmenistanyň Zenan birleşiginiň etrap guramasy tarapyndan guralan bu bäsleşige etrabyň öňdebaryjy zenanlarynyň bir topary gatnaşdy. Olar bäsleşigiň şertlerine...

03.02.2023 Dowamy


Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ynamly öňe barýar!
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ynamly öňe barýar!

      Arassa asmanyň astynda parahat zeminiň üstünde güneşli diýarymyzda bagtyýar ýaşaýan türkmen halkynyň her bir güni toý-baýrama, taryhy senelere, il-ýurt bähbitli wakalara, şatlyga, beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

03.02.2023 Dowamy


“Älem syry kitap bilen açylýar” atly duşuşyk geçirildi
“Älem syry kitap bilen açylýar” atly duşuşyk geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetiril...

03.02.2023 Dowamy


“Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik demokratiýasynyň dabaralanmasydyr” atly wagyz-nesihat çäresi
“Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik demokratiýasynyň dabaralanmasydyr” atly wagyz-nesihat çäresi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi we Togrul beg adyndaky harby bölüminiň harby gullukçylarynyň arasynda “Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik d...

03.02.2023 Dowamy


“Ýaşlar – şu günüň kuwwaty, geljegiň eýeleri” atly wagyz-nesihat çäresini geçirdi
“Ýaşlar – şu günüň kuwwaty, geljegiň eýeleri” atly wagyz-nesihat çäresini geçirdi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň 28-nji ýanwarda geçirilen VIII gurultaýyndan gelip çykýan wezipeleri wagyz-etmek maksady bilen,...

01.02.2023 Dowamy


“Arassaçylyk saglygyň girewidir”
“Arassaçylyk saglygyň girewidir”

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, we olaryň zyýanly endiklerden daşda durmagyny gazanmak maksady bilen, Kerki et...

31.01.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.