Medeniýet

Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler
Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti milli tele-radioýaýlymlarda şu gün ýarygije sagat 00:00-dan ertir – gündiz sagat 12:00-a çenli tehniki-abatlaýyş gününi yglan etdi.Görkezilen aralykda teleradio...

19.07.2021 Dowamy


Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde maslahat geçirildi
Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde maslahat geçirildi

Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde «Magtymguly Pyragy Döwletmämmet Azadynyň Berkarar döwlet gurmak baradaky pikirlerini dowam etdirijidir» atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetini...

05.07.2021 Dowamy


Medeniýet hepdeligi ― 2021: «Gül ― BIlbil» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy
Medeniýet hepdeligi ― 2021: «Gül ― BIlbil» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy

Medeniýet hepdeliginiň üçünji gününde Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň sahnasynda «Gül-Bilbil» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy. «Gül-Bilbil» operasy türkmen halkynyň dessançy şahyry Abdylla Şabendäniň a...

26.06.2021 Dowamy


Farap etrabynda çagalar üçin täze dynç alyş merkezi açyldy
Farap etrabynda çagalar üçin täze dynç alyş merkezi açyldy

Farap etrabynyň Farap şäherinde «Merjen däneleri» çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşýän Farap etraby Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen her ýylda geçirilýän welaýatlaryň etrapla...

26.06.2021 Dowamy


Medeniýet hepdeligi ― 2021: Seýitnazar Seýdiniň dogduk obasynda şahyrana çäre geçirildi
Medeniýet hepdeligi ― 2021: Seýitnazar Seýdiniň dogduk obasynda şahyrana çäre geçirildi

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde düýn «Belent waspyň dilde dessan, Arkadagly Türkmenistan!» atly şahyrana baýramçylyk çäresi geçirildi. Bu çäre watançy şahyr Seýitnazar Seýdiniň dogduk obasy bolan Halaç etrabynyň Lamma g...

26.06.2021 Dowamy


“Türkmen halysy, gözelligiň nusgasy”
“Türkmen halysy, gözelligiň nusgasy”

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş müzeýi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda şanly G...

21.05.2021 Dowamy


„Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“
„Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“

Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat we Saýat etrap komitetleriniň bilelikde gurnamagynda „Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“ atly temada wagyz-nesihat çä...

21.05.2021 Dowamy


«Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy
«Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy

   Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda «Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy. Lebap sebitinde irki döwürlerden bäri aýdylyp gelinýän adybir dessan esasynda sahnalaşdyrylan oýnuň režissýory Perhat Hudaýberenowd...

05.05.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.