Medeniýet

Medeniýet hepdeligi ― 2021: Seýitnazar Seýdiniň dogduk obasynda şahyrana çäre geçirildi
Medeniýet hepdeligi ― 2021: Seýitnazar Seýdiniň dogduk obasynda şahyrana çäre geçirildi

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde düýn «Belent waspyň dilde dessan, Arkadagly Türkmenistan!» atly şahyrana baýramçylyk çäresi geçirildi. Bu çäre watançy şahyr Seýitnazar Seýdiniň dogduk obasy bolan Halaç etrabynyň Lamma g...

26.06.2021 Dowamy


“Türkmen halysy, gözelligiň nusgasy”
“Türkmen halysy, gözelligiň nusgasy”

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş müzeýi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda şanly G...

21.05.2021 Dowamy


„Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“
„Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“

Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat we Saýat etrap komitetleriniň bilelikde gurnamagynda „Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“ atly temada wagyz-nesihat çä...

21.05.2021 Dowamy


«Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy
«Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy

   Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda «Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy. Lebap sebitinde irki döwürlerden bäri aýdylyp gelinýän adybir dessan esasynda sahnalaşdyrylan oýnuň režissýory Perhat Hudaýberenowd...

05.05.2021 Dowamy


«Watandyr gursakda şirin janymyz» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.
«Watandyr gursakda şirin janymyz» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

   Dänew etrabynyň merkezi kitaphanasynyň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramaklarynda etrabyň medeniýet öýünde «Watandyr gursakda şirin janymyz» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.  &...

05.05.2021 Dowamy


Lebapdaky we Balkandaky «Ak öýler» üçin äpet halylar dokalýar
Lebapdaky we Balkandaky «Ak öýler» üçin äpet halylar dokalýar

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Serdar çeper halyçylyk kärhanasynda her birinniň göwrümi 276 inedördül metr bolan äpet halylaryň ikisi dokalýar. Olar Türkmenabat we Balkanabat şäherlerinde gurulýan «Türkmeniň ak öýi» binalary üçindir. Halylara b...

04.05.2021 Dowamy


“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen bäsleşik yglan edildi.
“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen bäsleşik yglan edildi.

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda z...

21.04.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda söwda we okuw merkezleriniň işi dikeldildi
Lebap welaýatynda söwda we okuw merkezleriniň işi dikeldildi

1-nji martdan Lebap welaýatyndaky iri söwda merkezleriniň üçüsi we bir sany okuw merkeziniň işi gaýtadan dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazetiniň şu günki sanynda berlen bildirişde şeýle diýilýär: «Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna ga...

11.03.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.