Oba hojalygy

Lebaply telekeçiler 24 müň 831 tonnadan geçirip, oba hojalyk önümlerini öndürdiler
Lebaply telekeçiler 24 müň 831 tonnadan geçirip, oba hojalyk önümlerini öndürdiler

Lebap welaýatynyň telekeçileri ýylyň başyndan bäri 24 müň 831 tonna gowrak gök, bakja we beýleki oba hojalyk önümlerininiň hasylyny ýetişdirdiler.Şeýlelikde, olar daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge saldamly goşan...

14.12.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň maldarlary gyşa taýýarlykly geldiler
Lebap welaýatynyň maldarlary gyşa taýýarlykly geldiler

Lebap welaýatynyň maldarlary bu ýylyň gyşyny hem taýýarlykly garşylaýarlar. Garagumda we Gyzylgumda bakylýan mallar öňden taýynlanyp goýlan gyş örülerine eltildi. Şeýle örülerde kaşarlaryň 300-e golaýy bar. Ätiýaçlyk ot bolsa gyşyň aladasynyň to...

02.12.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda şaly tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnama ýerine ýetirildi
Lebap welaýatynda şaly tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnama ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynyň oba hojalykçylary şalynyň 47 müň 400 tonnadan gowragyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen berjaý etdiler.Öň habar berşimiz ýaly, welaýat bu azyklyk ekiniň 10 müň 200 gektary ekildi. Häzirki wagta çenli ähli ýerlerde d...

25.11.2021 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary hytaý dili boýunça II olimpiadada ýeňiji boldular
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary hytaý dili boýunça II olimpiadada ýeňiji boldular

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary Altyn Hanowa we Çynar Maksadowa dagylar hytaý dili boýunça 2-nji Onlaýn-olimpiadasynyň netijeleri belli boldular.Olimpiadany Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynd...

25.11.2021 Dowamy


Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň şalyçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler
Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň şalyçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler

Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň şalyçylary bolsa 361 tonnadan gowrak şalyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamany etrapda ilkinji bolup, üstünlikli ýerine ýetirildi.Daýhan birleşiginiň başlygy Annaguly Şyhmyradow şalyçylaryň iş tejribesiniň ýy...

20.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda 320 müň tonna pagta taýýarlanyldy
Lebap welaýatynda 320 müň tonna pagta taýýarlanyldy

Lebap welaýatynyň hojalyklary 320 müň tonnadan geçirip pagta ýygyp, boýun alan şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. Şonça hasyly olar 130 müň gektarda gowaça ekilen ýerde ýetişdirdiler. Bu işe daýhan birleşikleri bilen bir hat...

16.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda oba hojalyk önümleriniň öndürilişi artýar
Lebap welaýatynda oba hojalyk önümleriniň öndürilişi artýar

Geçen on aýyň dowamynda Lebap welaýatynda 211 müň tonnadan gowrak gök önüm öndürildi. Bu geçen ýyldakysyndan 4 göterimden gowrak köpdür.Onuň 144,9 müň tonnasy hususy kärhanalaryň we telekeçileriň paýyna düşýär. Daýhan birleşikleri bolsa 66,3 müň tonn...

10.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy
Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň günorta-gündogar sebitinde bu dänelik ekiniň tohumy 130 müň gektar meýdana sepildi.Ýene-de ýedi aý töweregi wagtdan soň, has takygy, geljek ýylyň tomsunyň ilkinji aýynda e...

03.11.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.