Oba hojalygy

Ekinlere zyýan berijileriň garşysyna biologiki usul bilen göreşýärler
Ekinlere zyýan berijileriň garşysyna biologiki usul bilen göreşýärler

   Lebap welaýat "Dökünhimiýa" müdirliginiň biolaboratoriýalarynyň hünärmenleri ekinleri zyýankeşlerden goramak işine netijeli gatnaşýarlar. Müdirligiň düzüminde biolaboratoriýalaryň 19-sy bolup, olarda möhüm işler talabalaýyk ýola goýulýar...

28.06.2022 Dowamy


Gallaçylara medeni hyzmat edilýär
Gallaçylara medeni hyzmat edilýär

    Çärjew etrabynyň medeniýet bölüminiň aýdymçylary «Watan» daýhan birleşiginiň gallaçylarynyň arasynda boldular. Olar günortanlyk arakesme wagtynda bugdaý oragyna gatnaşýan hünärmenlere medeni hyzmat etdiler. Medeniýet bölüminiň aýdymç...

09.06.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda bugdaý oragyna girişildi
Lebap welaýatynda bugdaý oragyna girişildi

     Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň oragyna badalga berildi. Indi gallaçylaryň öňünde gysga möhletlerde ýetişdirilen hasyly ýygnap almak wezipesi dur. Däp bolşy ýaly, bu jogapkärli möwsüme dabaraly ýagdaýda badalga berildi. Onu...

03.06.2022 Dowamy


"Ussat pileçi" bäsleşiginiň netijeleri
"Ussat pileçi" bäsleşiginiň netijeleri

      Lebap welaýat häkimligi tarapyndan yglan edilen "Ussat pileçi" atly bäsleşikde ýokary netijeleri gazanyp, iň köp pile tabşyran etrap, daýhan birleşigi we ýüpekçi yglan edildi. Pile tabşyrmak baradaky meýilnamasyny 110,7 göteri...

24.05.2022 Dowamy


Galla oragyna taýýarlyk görülýär
Galla oragyna taýýarlyk görülýär

        Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýy ormaga taýýarlyk görülýär. Öňde duran möwsüme çenli galla kabul ediş bölümleri doly taýýar ediler. Galla oragy möwsüminde ýurt boýunça jemi 2 müň 64 sany däne ýygýan kombaýnlary işletmek m...

17.05.2022 Dowamy


Welaýatda ilkinji
Welaýatda ilkinji

          Kerki etrabynyň “Mürzebeggala”, “Hatap” daýhan birleşikleriniň zähmetsöýer ýüpekçileri senagat üçin gymmatly çig mal bolan piläniň mähriban Watanymyzyň kümüşsöw çäjine goşulýan möçberini gün saýyn artdyrýarlar. Tejr...

03.05.2022 Dowamy


Ilkinji hasyla garaşylýar
Ilkinji hasyla garaşylýar

        Garagum çölünde ýetişdirilen baglardan ilkini hasyly ýygnap almaga garaşylýar. Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň ýerinde 20 gektar meýdany eýelän baga Türkmenistanyň Telekeçiler we...

29.04.2022 Dowamy


Ýeralmanyň bol hasylyna garaşylýar
Ýeralmanyň bol hasylyna garaşylýar

       Welaýatymyzyň daýhan birleşiklerinde we daýhan hojalyklarynda ýeralma garaşyk etmek soňky tapgyrlarynda dowam edýär. Bu ekiniň hasylyň ýygnalyp başlanmagyna az wagt galdy. Şu ýyl welaýatyň hojalyklarynda 1400 gektar meýdan...

27.04.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.