Oba hojalygy

Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi
Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi

Farap etrap häkimligi we Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komiteti tarapyndan «Dostluk» daýhan birleşigine degişli «ak altynly» atyzlaryň birinde ýygymçylaryň arasynda zähmet bäsleşigi geçirildi. Oňa etrabyň saýlama ýygymçylarynyň 30-sy gatnaş...

17.09.2021 Dowamy


Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler
Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler

Döwletli etrabyndaky Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler.Bu ýerde geçen döwürde bugdaýyň 21,6 müň tonnadan gowragy gaýtadan işlenilip, ondan unuň 16,2 müň tonnadan gowragy, kepegiň hem 5 müň tonnad...

11.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda pagta ýygymyna guramaçylykly girişdiler
Lebap welaýatynda pagta ýygymyna guramaçylykly girişdiler

Lebap welaýatynda pagta ýygymyna badalga berildi. Bu gezek jogapkärli möwsümiň başlamagy mynasybetli dabaralar Çärjew etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň atyzlarynyň birinde boldy. Öňden gelýän däbe görä, ýaşulular pagta ýygymyna ak pata berdiler...

09.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlaryň güýz gyrkymy tamamlandy
Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlaryň güýz gyrkymy tamamlandy

Lebap welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlaryň güýz gyrkymy üstünlikli tamamlandy we ýüňüň 156 tonnasy taýýar edildi.Hojalyklar boýunça ýyllyk meýilnama hem artygy bilen berjaý edildi. Şonda jemi taýýarlanylan...

06.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda 8-nji sentýabrda pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler
Lebap welaýatynda 8-nji sentýabrda pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 8-nji...

06.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişine girişildi
Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişine girişildi

Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginde güýzlük bugdaýyň ekişine badalga berildi.Lebap welaýatynda bu jogapkärli işe hut şu daýhan birleşiginde başlanmagy ýöne ýerden däldir. Hojalyk ýylyň ýylyna bugdaý we pagta ýetişdirmek boýunça ýokary netije...

04.09.2021 Dowamy


Ýylyň başyndan bäri guýularyň 14-siniň durky düýpli täzelenildi
Ýylyň başyndan bäri guýularyň 14-siniň durky düýpli täzelenildi

«Lebapörisuw» abatlaýyş-ulanyş edarasynyň ussalary tarapyndan ýylyň başyndan bäri guýularyň 14-siniň durky düýpli täzelenildi. Bu möhüm işler Döwletli, Hojambaz, Saýat etraplarynyň çäklerindäki maldarçylyk hojalyklarynda ýerine ýetirildi. Häzirki...

31.08.2021 Dowamy


Saýatda ýeralma ýetişdirilýär
Saýatda ýeralma ýetişdirilýär

Şu ýyl Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda 560 gektar meýdana güýzlük ýeralma ekdiler we ähli atyzlarda gowy gögeriş aldylar.Şu günler kärendeçiler bu ekine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek işlerini dowam etdirýärler. Bu işleri, esasan,...

31.08.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.