Oba hojalygy

Lebap welaýatynda 10 aýyň netijeleri boýunça ýeralmanyň we käşiriň ýokary hasyly ýygnaldy
Lebap welaýatynda 10 aýyň netijeleri boýunça ýeralmanyň we käşiriň ýokary hasyly ýygnaldy

     Lebap welaýatynyň oba hojalykçylary şu ýylyň 10 aýynda 900 gektar ýere ekilen güýzlük ýeralmadan 12 müň tonnadan gowrak, 475 gektar ýere ekilen käşirden 9 müňe tonna golaý hasyl alyp, meýilnamany artygy bilen berjaý etmegi başardy...

21.11.2022 Dowamy


Hojambaz etrabynda şaly oragynyň depgini ýokary
Hojambaz etrabynda şaly oragynyň depgini ýokary

     Şu möwsümde etrap boýunça şaly oragy 190 gektar meýdanda geçirilmeli. Kuwwatly tehnikalaryň güýjünden netijeli peýdalanylmagy netijesinde şu döwre çenli etrap boýunça döwlete 730 tonna şaly tabşyrylyp, ýyllyk meýilnama 83 göterime...

21.11.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda Hasyl baýramy bellenildi
Lebap welaýatynda Hasyl baýramy bellenildi

     Türkmenabat şäheriniň "Türkmeniň ak öýi" binasynyň öňündäki meýdan dabaraly çäreleriň geçirilýän ýerine öwrüldi. Noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl baýramyna hem şu ýerde badalga berildi. Baýramçylyk ruhunda be...

14.11.2022 Dowamy


Maldarlar gyş möwsümine taýýarlykly barýarlar
Maldarlar gyş möwsümine taýýarlykly barýarlar

     Saýat etrabyndaky "Jeýhun" maldarçylyk hojalygynda mallary dok gyşlatmak üçin görelde alarlyk işler alnyp barylýar. Bu hojalykda gyşky möwsüm üçin otdur iýmiň 5 müň 352 tonnasy taýýarlanyldy.  Hojalykda häzirki wagtda dowarla...

11.11.2022 Dowamy


Pagta ýygymy boýunça Kerki etraby öňde barýar
Pagta ýygymy boýunça Kerki etraby öňde barýar

      Kerki etrabynyň pagtaçylary ýygym möwsüminiň başyndan bäri pagta taýýarlamakda welaýatda öňdeligi elden bermän gelýärler. Olaryň gündelik taýýarlaýan pagtasy şu günler hem beýleki etraplaryňkydan ýokary bolup, pellehana barha...

31.10.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda şaly oragyna girişildi
Lebap welaýatynda şaly oragyna girişildi

      Lebap welaýatynyň ekerançylary ilat üçin zerur azyk önümleriniň biri bolan şalyny 10,2 müň gektar meýdana ekip, onuň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler we onuň oragyna girişdiler. Kuwwatly kombaýnlarynyň güýjünden netije...

26.10.2022 Dowamy


Sogan eksport edildi
Sogan eksport edildi

     "Ruh" hojalyk jemgyýetiniň bu azyklyk ekinden ençeme tonna hasyl alyp, onuň 124 tonnasyny Owganystana eksport etdi. Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň çäginde ýerleşýän bu hojalyk jemgyýeti döwlet tarapyndan berlen 100 gektara g...

20.10.2022 Dowamy


"Tebigy ekin" hasyl ýygnamana başlady
"Tebigy ekin" hasyl ýygnamana başlady

      Çärjew etrabynyň çägindäki mes toprakly atyzlarda alyp barýan "Tebigy ekin" daýhan hojalygy şu ýyl 260-a gektara golaý ýeralmadan 2135 tonna hasyl aldy. Şeýle hem daýhan hojalygynda şu ýyl 200 gektar ýere ekilen käşirden 800,50 g...

20.10.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.