Oba hojalygy

Lebap welaýatynda şu güne çenli güýzlük bugdaý 52,7 müň gektar meýdana ekildi
Lebap welaýatynda şu güne çenli güýzlük bugdaý 52,7 müň gektar meýdana ekildi

     Gallaçylar gowy hilli tohumlyk bugdaý bilen üpjün edilýär. Olaryň arasynda bu ekiniň täze sortlary hem bar. Üstümizdäki ýylyň ekişi üçin Russiýa Federasiýasyndan bugdaýyň ýokary berýän "Alekseiç" we "Bezostyý ― 100" sortlarynyň sa...

30.09.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda pagta ýygymynda tehnikalaryň güýjüne daýanylýar
Lebap welaýatynda pagta ýygymynda tehnikalaryň güýjüne daýanylýar

     Lebap welaýatynda pagta ýygymynda welaýat boýunça kuwwatly kombaýnlaryň 200-e golaýy gatnaşdyrylýar. Olaryň güýji bilen soňky bir günde 1357 gektar meýdanyň hasyly ýygnaldy. Bu görkeziji möwsümiň başyndan bäri 14,3 müň gektara...

30.09.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda pagta ýygymyna badalga berildi
Lebap welaýatynda pagta ýygymyna badalga berildi

          Lebap welaýatynda paga ýygymyna dabaraly ýagdaýda badalga berildi. Ilki bilen welaýat häkimliginde il sylagly ýaşulularyň, şäher we etrap häkimleriniň, olaryň oba hojalygy boýunça orunbasarlarynyň, daýhan birleşikle...

08.09.2022 Dowamy


Ekinlere zyýan berijileriň garşysyna biologiki usul bilen göreşýärler
Ekinlere zyýan berijileriň garşysyna biologiki usul bilen göreşýärler

   Lebap welaýat "Dökünhimiýa" müdirliginiň biolaboratoriýalarynyň hünärmenleri ekinleri zyýankeşlerden goramak işine netijeli gatnaşýarlar. Müdirligiň düzüminde biolaboratoriýalaryň 19-sy bolup, olarda möhüm işler talabalaýyk ýola goýulýar...

28.06.2022 Dowamy


Gallaçylara medeni hyzmat edilýär
Gallaçylara medeni hyzmat edilýär

    Çärjew etrabynyň medeniýet bölüminiň aýdymçylary «Watan» daýhan birleşiginiň gallaçylarynyň arasynda boldular. Olar günortanlyk arakesme wagtynda bugdaý oragyna gatnaşýan hünärmenlere medeni hyzmat etdiler. Medeniýet bölüminiň aýdymç...

09.06.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda bugdaý oragyna girişildi
Lebap welaýatynda bugdaý oragyna girişildi

     Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň oragyna badalga berildi. Indi gallaçylaryň öňünde gysga möhletlerde ýetişdirilen hasyly ýygnap almak wezipesi dur. Däp bolşy ýaly, bu jogapkärli möwsüme dabaraly ýagdaýda badalga berildi. Onu...

03.06.2022 Dowamy


"Ussat pileçi" bäsleşiginiň netijeleri
"Ussat pileçi" bäsleşiginiň netijeleri

      Lebap welaýat häkimligi tarapyndan yglan edilen "Ussat pileçi" atly bäsleşikde ýokary netijeleri gazanyp, iň köp pile tabşyran etrap, daýhan birleşigi we ýüpekçi yglan edildi. Pile tabşyrmak baradaky meýilnamasyny 110,7 göteri...

24.05.2022 Dowamy


Galla oragyna taýýarlyk görülýär
Galla oragyna taýýarlyk görülýär

        Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýy ormaga taýýarlyk görülýär. Öňde duran möwsüme çenli galla kabul ediş bölümleri doly taýýar ediler. Galla oragy möwsüminde ýurt boýunça jemi 2 müň 64 sany däne ýygýan kombaýnlary işletmek m...

17.05.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.