Oba hojalygy

Welaýatda ilkinji
Welaýatda ilkinji

          Kerki etrabynyň “Mürzebeggala”, “Hatap” daýhan birleşikleriniň zähmetsöýer ýüpekçileri senagat üçin gymmatly çig mal bolan piläniň mähriban Watanymyzyň kümüşsöw çäjine goşulýan möçberini gün saýyn artdyrýarlar. Tejr...

03.05.2022 Dowamy


Ilkinji hasyla garaşylýar
Ilkinji hasyla garaşylýar

        Garagum çölünde ýetişdirilen baglardan ilkini hasyly ýygnap almaga garaşylýar. Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň ýerinde 20 gektar meýdany eýelän baga Türkmenistanyň Telekeçiler we...

29.04.2022 Dowamy


Ýeralmanyň bol hasylyna garaşylýar
Ýeralmanyň bol hasylyna garaşylýar

       Welaýatymyzyň daýhan birleşiklerinde we daýhan hojalyklarynda ýeralma garaşyk etmek soňky tapgyrlarynda dowam edýär. Bu ekiniň hasylyň ýygnalyp başlanmagyna az wagt galdy. Şu ýyl welaýatyň hojalyklarynda 1400 gektar meýdan...

27.04.2022 Dowamy


Köýtendagly ildeşlerimiz pisse nahalyny ekýärler
Köýtendagly ildeşlerimiz pisse nahalyny ekýärler

        Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň ýaşaýjylarynyň arasynda pisse agaçlaryny oturtmak işi barha işjeňleşýär. 30-a golaý hojalygy 50 den gowrak pisse agajynyň nahalyny oturtdylar. Azyndan 7 hojalyk iri oba hojalyk telekeç...

11.04.2022 Dowamy


Kerkili ussat ýüpekçi
Kerkili ussat ýüpekçi

       Şu günler ýüpek gurçugyny idetmek möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Kerki etrabynda hem göreldeli, başarjaň ýüpekçiler barmak basyp sanardan kän. Şolaryň biri hem Kerki etrabynyň Mürzebeggala daýhan birleşiginiň ussat ýüpekçi...

06.04.2022 Dowamy


Lebaply hususy maldarlar bazarlary ýerli önümler bilen üpjün edýär
Lebaply hususy maldarlar bazarlary ýerli önümler bilen üpjün edýär

     Lebap welaýatynda türkmen hususy pudagynyň wekilleri ilaty et we süýt önümleri bilen yzygiderli üpjün etmäge işjeň gatnaşmagyny dowam edýär.                 Telekeçi Şöhrat Saýypowyň Sa...

01.04.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda dowarlardan owlak-guzy almak möwsümi gyzgalaňy dowam edýär
Lebap welaýatynda dowarlardan owlak-guzy almak möwsümi gyzgalaňy dowam edýär

      Welaýatymyzda ene mallardan owlak-guzy almak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Möwsümiň barha ýokarlanýan görkezijileri meýilnamanyň üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine şaýatlyk edýär. Dowarlardan owlak-guzy almak möwsüminde Çärjew...

22.03.2022 Dowamy


“Tebigy ekin” daýhan hojalygy
“Tebigy ekin” daýhan hojalygy

       Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda kabul eden “Gök- bakja, ýeralma ekinlerini, üzümi we miweli baglary ösdürüp ýetişdirmek boýunça oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak h...

15.03.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.