Oba hojalygy

Lebap welaýatynda şaly tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnama ýerine ýetirildi
Lebap welaýatynda şaly tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnama ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynyň oba hojalykçylary şalynyň 47 müň 400 tonnadan gowragyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen berjaý etdiler.Öň habar berşimiz ýaly, welaýat bu azyklyk ekiniň 10 müň 200 gektary ekildi. Häzirki wagta çenli ähli ýerlerde d...

25.11.2021 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary hytaý dili boýunça II olimpiadada ýeňiji boldular
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary hytaý dili boýunça II olimpiadada ýeňiji boldular

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary Altyn Hanowa we Çynar Maksadowa dagylar hytaý dili boýunça 2-nji Onlaýn-olimpiadasynyň netijeleri belli boldular.Olimpiadany Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynd...

25.11.2021 Dowamy


Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň şalyçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler
Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň şalyçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler

Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň şalyçylary bolsa 361 tonnadan gowrak şalyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamany etrapda ilkinji bolup, üstünlikli ýerine ýetirildi.Daýhan birleşiginiň başlygy Annaguly Şyhmyradow şalyçylaryň iş tejribesiniň ýy...

20.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda 320 müň tonna pagta taýýarlanyldy
Lebap welaýatynda 320 müň tonna pagta taýýarlanyldy

Lebap welaýatynyň hojalyklary 320 müň tonnadan geçirip pagta ýygyp, boýun alan şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. Şonça hasyly olar 130 müň gektarda gowaça ekilen ýerde ýetişdirdiler. Bu işe daýhan birleşikleri bilen bir hat...

16.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda oba hojalyk önümleriniň öndürilişi artýar
Lebap welaýatynda oba hojalyk önümleriniň öndürilişi artýar

Geçen on aýyň dowamynda Lebap welaýatynda 211 müň tonnadan gowrak gök önüm öndürildi. Bu geçen ýyldakysyndan 4 göterimden gowrak köpdür.Onuň 144,9 müň tonnasy hususy kärhanalaryň we telekeçileriň paýyna düşýär. Daýhan birleşikleri bolsa 66,3 müň tonn...

10.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy
Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň günorta-gündogar sebitinde bu dänelik ekiniň tohumy 130 müň gektar meýdana sepildi.Ýene-de ýedi aý töweregi wagtdan soň, has takygy, geljek ýylyň tomsunyň ilkinji aýynda e...

03.11.2021 Dowamy


10 GEKTARDA 25 MÜŇ DÜÝP ALMA AGAJY
10 GEKTARDA 25 MÜŇ DÜÝP ALMA AGAJY

Lebap welaýatynyň «Ýunus daýhan» daýhan hojalygynyň bagbanlary 10 gektar ýerden bol hasyl alyp, guwandyryjy netijeleri gazanýarlar.Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ýunus Abdyllaýewiň ýetişdirýän almalary eýýäm...

11.10.2021 Dowamy


«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda sarymsak ekişinde täze tehnika ulanyldy
«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda sarymsak ekişinde täze tehnika ulanyldy

«Tebigy ekin» daýhan hojalygy tamamlanyp barýan sarymsak ekişinde Eýran Yslam Respublikasynyň «Sabz Daşt» kompaniýasynyň ýöriteleşdirilen ekiji tehnikasyndan peýdalandy. Munuň özi welaýatymyzda şeýle tehnika boýunça sarymsak ekişiniň ilkinji nusgalar...

07.10.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.