Oba hojalygy

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy
Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň günorta-gündogar sebitinde bu dänelik ekiniň tohumy 130 müň gektar meýdana sepildi.Ýene-de ýedi aý töweregi wagtdan soň, has takygy, geljek ýylyň tomsunyň ilkinji aýynda e...

03.11.2021 Dowamy


10 GEKTARDA 25 MÜŇ DÜÝP ALMA AGAJY
10 GEKTARDA 25 MÜŇ DÜÝP ALMA AGAJY

Lebap welaýatynyň «Ýunus daýhan» daýhan hojalygynyň bagbanlary 10 gektar ýerden bol hasyl alyp, guwandyryjy netijeleri gazanýarlar.Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ýunus Abdyllaýewiň ýetişdirýän almalary eýýäm...

11.10.2021 Dowamy


«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda sarymsak ekişinde täze tehnika ulanyldy
«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda sarymsak ekişinde täze tehnika ulanyldy

«Tebigy ekin» daýhan hojalygy tamamlanyp barýan sarymsak ekişinde Eýran Yslam Respublikasynyň «Sabz Daşt» kompaniýasynyň ýöriteleşdirilen ekiji tehnikasyndan peýdalandy. Munuň özi welaýatymyzda şeýle tehnika boýunça sarymsak ekişiniň ilkinji nusgalar...

07.10.2021 Dowamy


Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi
Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi

Farap etrap häkimligi we Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komiteti tarapyndan «Dostluk» daýhan birleşigine degişli «ak altynly» atyzlaryň birinde ýygymçylaryň arasynda zähmet bäsleşigi geçirildi. Oňa etrabyň saýlama ýygymçylarynyň 30-sy gatnaş...

17.09.2021 Dowamy


Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler
Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler

Döwletli etrabyndaky Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler.Bu ýerde geçen döwürde bugdaýyň 21,6 müň tonnadan gowragy gaýtadan işlenilip, ondan unuň 16,2 müň tonnadan gowragy, kepegiň hem 5 müň tonnad...

11.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda pagta ýygymyna guramaçylykly girişdiler
Lebap welaýatynda pagta ýygymyna guramaçylykly girişdiler

Lebap welaýatynda pagta ýygymyna badalga berildi. Bu gezek jogapkärli möwsümiň başlamagy mynasybetli dabaralar Çärjew etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň atyzlarynyň birinde boldy. Öňden gelýän däbe görä, ýaşulular pagta ýygymyna ak pata berdiler...

09.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlaryň güýz gyrkymy tamamlandy
Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlaryň güýz gyrkymy tamamlandy

Lebap welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlaryň güýz gyrkymy üstünlikli tamamlandy we ýüňüň 156 tonnasy taýýar edildi.Hojalyklar boýunça ýyllyk meýilnama hem artygy bilen berjaý edildi. Şonda jemi taýýarlanylan...

06.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda 8-nji sentýabrda pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler
Lebap welaýatynda 8-nji sentýabrda pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 8-nji...

06.09.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.