Oba hojalygy

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişine girişildi
Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişine girişildi

Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginde güýzlük bugdaýyň ekişine badalga berildi.Lebap welaýatynda bu jogapkärli işe hut şu daýhan birleşiginde başlanmagy ýöne ýerden däldir. Hojalyk ýylyň ýylyna bugdaý we pagta ýetişdirmek boýunça ýokary netije...

04.09.2021 Dowamy


Ýylyň başyndan bäri guýularyň 14-siniň durky düýpli täzelenildi
Ýylyň başyndan bäri guýularyň 14-siniň durky düýpli täzelenildi

«Lebapörisuw» abatlaýyş-ulanyş edarasynyň ussalary tarapyndan ýylyň başyndan bäri guýularyň 14-siniň durky düýpli täzelenildi. Bu möhüm işler Döwletli, Hojambaz, Saýat etraplarynyň çäklerindäki maldarçylyk hojalyklarynda ýerine ýetirildi. Häzirki...

31.08.2021 Dowamy


Saýatda ýeralma ýetişdirilýär
Saýatda ýeralma ýetişdirilýär

Şu ýyl Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda 560 gektar meýdana güýzlük ýeralma ekdiler we ähli atyzlarda gowy gögeriş aldylar.Şu günler kärendeçiler bu ekine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek işlerini dowam etdirýärler. Bu işleri, esasan,...

31.08.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda pagta ýygýan kombaýnlar taýýarlyk hatarynda goýuldy
Lebap welaýatynda pagta ýygýan kombaýnlar taýýarlyk hatarynda goýuldy

Lebap welaýatynyň etrap tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda şu ýylyň pagta ýygymynda işlediljek kombaýnlar taýýarlyk hatarynda goýuldy.Şu möwsümde pagta meýdanlaryna kombaýnlaryň 308-sini çykarmak göz öňünde tutulýar. Olaryň ählisi birkemsiz abatlany...

31.08.2021 Dowamy


Gowaçalara zyýan berijilere garşy biologiki usul bilen göreşilýär
Gowaçalara zyýan berijilere garşy biologiki usul bilen göreşilýär

Lebap welaýatynda gowaçalara zyýan berijilere garşy biologiki usul bilen göreşmäge uly orun berilýär. Munda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň welaýat boýunça ösümlikleri goramak gullugynyň garamagyndaky biokärhanalar...

29.07.2021 Dowamy


Türkmenistanly telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar
Türkmenistanly telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar

Geçen alty aýyň dowamynda içerki we daşarky bazarda uly islegden peýdalanýan önümleriň köp görnüşiniň öndürilişini ýokarlandyrmakda gowy netijeler gazanyldy. Häzirki wagtda ýurtda azyk önümleriniň öndürilişiniň depginleri ýokarlandyrylýar. Türkmenist...

27.07.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda azyklyk önümleriň öndürilişi artýar
Lebap welaýatynda azyklyk önümleriň öndürilişi artýar

Üstümizdäki ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatynyň hojalyklarynda gök önümleriň 38,7 müň tonnasynyň öndürilendigi barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Neşiriň ýazmagyna görä, beýleki oba hojalyk önümleriniň hem ep-esli bölegi öndürilipd...

19.07.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň hojalyklarynda mallaryň baş sany artýar
Lebap welaýatynyň hojalyklarynda mallaryň baş sany artýar

2021-nji ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatyndaky ähli hojalyklarda idedilýän iri şahly mallaryň we dowarlaryň baş sany, degişlilikde, 551,4 müňe, 2 887,9 müňe, guşlaryň sany 4197,6 müňe, düýeleriňki bolsa 5,8 müňe barabar boldy. «Türkmen gündogar...

19.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.