Oba hojalygy

Lebap welaýatynda ýüpek gurçuklaryny idetmek işleri giňden ýaýbaňlandyryldy
Lebap welaýatynda ýüpek gurçuklaryny idetmek işleri giňden ýaýbaňlandyryldy

   Welaýatymyzyň ussat ýüpekçileri şu ýyl Watanymyzyň kümüş çäjine gymmatly çig malyň 1010 tonnasyny tabşyrmagy maksat edinýärler. Häzirki wagtda ýüpek gurçuklaryny idetmek bilen baglanyşykly taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyryldy. ...

05.05.2021 Dowamy


Lebap welaýatyndaky oba hojalyk tehnikalary we gurallary gowaça ekişine taýýarlanylýar
Lebap welaýatyndaky oba hojalyk tehnikalary we gurallary gowaça ekişine taýýarlanylýar

Lebap welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň ýerlerdäki tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda öňde duran gowaça ekişine taýýarlyk görülýär.  Welaýatda şu döwre çenli bar bolan gowaça ekijileriň 325-si, kultiwatorlaryň 1094-si, dişli boronalaryň...

13.01.2021 Dowamy


"Lebapörisuwuň" hünärmenleri geçen ýyl täze guýularyň ikisini gazdylar
"Lebapörisuwuň" hünärmenleri geçen ýyl täze guýularyň ikisini gazdylar

Geçen ýyly «Lebapörisuw» abatlaýyş-ulanyş edarasynyň ussalary üstünlikli tamamladylar. Olaryň zähmeti bilen Hojambaz we Çärjew etraplarynyň çägindäki öri meýdanlarynda täze guýularyň ikisi gazyldy. Bu barada "Türkmenistan" gazeti habar berýär. Şeýle...

09.01.2021 Dowamy


Hormatly Prezidentimiziň kararlary durmuşa geçirilýär
Hormatly Prezidentimiziň kararlary durmuşa geçirilýär

Oba hojalygyndaky täze özgertmeler Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi we onda hormatly Prezidentimiziň obasenagat toplumynyň işini üýtgedip gurap, ýerden bol hasyl almagyň, düýpli özgertmeleri durmuşa geçirmegiň hem-de dolandyryş usull...

29.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.