Saglyk we sport

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi
Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşda oglanlaryň arasynda Dänew etraby, gyzlaryň arasynda Türkmenabat şäheri birinji orna mynasyp boldy. Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde geç...

31.12.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi ýörite okuwlary gurady
Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi ýörite okuwlary gurady

Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň guramagynda Türkmenabat şäherinde, Çarjew, Farap we Dänew etraplarynda lukmandan deslapky ilkinji lukmançylyk kömegini bermek boýunça okuwlar geçirildi. Olara orta mekdeple...

03.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi
Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi

Howandarlyga mätäç çagalaryň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna şu ýyl Lebap welaýatynda 5 çaga operasiýa edildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.Welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny g...

18.09.2021 Dowamy


«Farap» şypahanasy raýatlary kabul edip başlady
«Farap» şypahanasy raýatlary kabul edip başlady

«Farap» şypahanasy saglygyny berkitmek isleýän raýatlarymyzy ýene-de kabul edip başlady.Bu ýerde wagtlaýyn bejeriş-abatlaýyş we öňüni alyş çäreleri geçirildi. Şol çäreleriň çäginde şypahanalardan talap edilýän arassaçylyk we sanitariýa düzgünleriniň...

11.08.2021 Dowamy


Lebaply pälwanlaryň ýedisi Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelediler
Lebaply pälwanlaryň ýedisi Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelediler

Özbegistanyň Daşkent şäherinde sambo we söweş sambo boýunça geçirilen Aziýanyň çempionatynda lebaply pälwanlar üstünlikli çykyş etdiler. Dört gün dowam çempionatda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň düzüminde çykyş eden lebaply pälwanlaryň ýedis...

05.07.2021 Dowamy


Farap şypahanasy
Farap şypahanasy

   Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2010-njy ýylyň 21-nji iýulynda türkmen halkyna sowgat beren döwrebap “Farap ” şypahanasy Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden demirgazyk-günbatarda 20 kilometr uzaklykda Amyderýanyň...

05.05.2021 Dowamy


Türkmenistanly türgen Ýulduz Jumabaýewa Agyr atletika boýunça 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medallary gowşuryldy
Türkmenistanly türgen Ýulduz Jumabaýewa Agyr atletika boýunça 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medallary gowşuryldy

10-njy martda Aşgabatdaky Olimiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, türgen Ýulduz Jumabaýewa agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň iň ýokary derejeli baýragynyň gowşurylyş...

11.03.2021 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berdiniýaz Mätiýewi Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglady
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berdiniýaz Mätiýewi Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglady

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Daşary işler ministriniň orunbasary, Agyr atletika federasiýasynyň başlygy Berdiniýaz Mätiýew Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglanyldy. Diplomat bu sylaga Türkmenistanyň Garaşsyzly...

11.03.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.