Saglyk we sport

Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi
Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi

Howandarlyga mätäç çagalaryň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna şu ýyl Lebap welaýatynda 5 çaga operasiýa edildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.Welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny g...

18.09.2021 Dowamy


«Farap» şypahanasy raýatlary kabul edip başlady
«Farap» şypahanasy raýatlary kabul edip başlady

«Farap» şypahanasy saglygyny berkitmek isleýän raýatlarymyzy ýene-de kabul edip başlady.Bu ýerde wagtlaýyn bejeriş-abatlaýyş we öňüni alyş çäreleri geçirildi. Şol çäreleriň çäginde şypahanalardan talap edilýän arassaçylyk we sanitariýa düzgünleriniň...

11.08.2021 Dowamy


Lebaply pälwanlaryň ýedisi Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelediler
Lebaply pälwanlaryň ýedisi Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelediler

Özbegistanyň Daşkent şäherinde sambo we söweş sambo boýunça geçirilen Aziýanyň çempionatynda lebaply pälwanlar üstünlikli çykyş etdiler. Dört gün dowam çempionatda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň düzüminde çykyş eden lebaply pälwanlaryň ýedis...

05.07.2021 Dowamy


Farap şypahanasy
Farap şypahanasy

   Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2010-njy ýylyň 21-nji iýulynda türkmen halkyna sowgat beren döwrebap “Farap ” şypahanasy Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden demirgazyk-günbatarda 20 kilometr uzaklykda Amyderýanyň...

05.05.2021 Dowamy


Türkmenistanly türgen Ýulduz Jumabaýewa Agyr atletika boýunça 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medallary gowşuryldy
Türkmenistanly türgen Ýulduz Jumabaýewa Agyr atletika boýunça 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medallary gowşuryldy

10-njy martda Aşgabatdaky Olimiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, türgen Ýulduz Jumabaýewa agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň iň ýokary derejeli baýragynyň gowşurylyş...

11.03.2021 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berdiniýaz Mätiýewi Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglady
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berdiniýaz Mätiýewi Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglady

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Daşary işler ministriniň orunbasary, Agyr atletika federasiýasynyň başlygy Berdiniýaz Mätiýew Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen sylaglanyldy. Diplomat bu sylaga Türkmenistanyň Garaşsyzly...

11.03.2021 Dowamy


ÝULDUZ JUMABAÝEWA ― AGYR ATLETIKA BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONY!
ÝULDUZ JUMABAÝEWA ― AGYR ATLETIKA BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONY!

Halkara agyr atletika federasiýasy (IWF) türkmenistanly agyr atletikaçy gyz Ýulduz Jumabaýewany 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatynyň 45 kilograma çenli agram derejesindäki ýeňijisi ― dünýä çempiony diýip yglan etdi. IWF resmi web sa...

11.02.2021 Dowamy


Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna täze lukmançylyk enjamlary geldi
Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna täze lukmançylyk enjamlary geldi

Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna Ýaponiýa, Germaniýa döwletlerinden döwrebap lukmançylyk enjamlary gelip gowuşdy. Olar gastroskop, sistoskop, kolonoskop enjamlarydyr. Gastroskop adyndan hem belli bolşy ýaly, gyzylödegi, aşgazany, onkibarmak içe...

13.01.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.