Saglyk we sport

Oglan gyzlar ýaryşdylar
Oglan gyzlar ýaryşdylar

       Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap sport we ýaşlar syýasaty bilen bilelikde etrabyň mekdep okuwçylarynyň arasynda Beýik Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli spor...

10.05.2022 Dowamy


Kross boýunça ýaryş geçirildi
Kross boýunça ýaryş geçirildi

       Türkmenabat şäheriniň köp ugurly sport toplumynda kross boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi. Oňa welaýatymyzyň etraplaryndan we Türkmenabat şäherinden türgenler gatnaşdylar. Ýaryşa jemi 98 türgen gatnaşdy. Lebap...

03.05.2022 Dowamy


Sport ýaryşlary
Sport ýaryşlary

Türkmenabat şäheriniň 3-nji sport mekdebinde sportuň agyr atletika we gimnastika görnüşleri boýunça 2007-2009-njy ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda Lebap welaýatynyň birinjiligini almak ugrunda ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Çärje...

28.04.2022 Dowamy


Kerkili tälimçiler sportuň iki görnüşi boýunça ýaryşdylar
Kerkili tälimçiler sportuň iki görnüşi boýunça ýaryşdylar

       Kerki etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda etrapdaky sport desgasynda 1-nji we 2-nji sport mekdepleriniň tälimçileriniň arasynda sportuň tanap çekmek we kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi. Oňa...

28.04.2022 Dowamy


Weloýaryş
Weloýaryş

      Tigir sportunyň (şosse) görnüşi boýunça Türkmenabat şäheriniň birinjiligini almak ugrunda 15 ýaşly oglanlaryň arasynda ýaryş geçirildi. Oňa jemi 34 türgen gatnaşyp 3-si III orna, 3-si II orna we 3-si I orna mynasyp boldular.

27.04.2022 Dowamy


Badminton oýny boýunça ýaryş geçirildi
Badminton oýny boýunça ýaryş geçirildi

       Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde Badminton oýny boýunça 2009-2010-njy ýylda doglan oglan-gyzlaryň arasynda Lebap welaýatynyň almak boýunça ýaryş geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Halaç, Saýat, Çärjew etrapl...

27.04.2022 Dowamy


Döwletjan Ýagşymyradow ýeňiji!
Döwletjan Ýagşymyradow ýeňiji!

       Türkmenistanly garyşyk söweş sungatynyň ussat türgeni Döwletjan Ýagşymyradow şu gün Bellator sport guramasyna goşulandan soň ilkinji ýeňşini gazandy. "Bellator 277" ýaryşynda Ýagşymyradow ikinji döwünde tehniki nokaut bilen...

16.04.2022 Dowamy


Bütündünýä saglyk güni mynasybetli çäreler
Bütündünýä saglyk güni mynasybetli çäreler

        Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kerki etrap komiteti hem-de etrabyň Sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde etrabyň 2-nji Sport mekdebinde orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylar...

07.04.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.