Syýahatçylyk

Türkmenabatdan Moskwa we yzyna howa arkaly yzygiderli ýük gatnawy amala aşyrylar
Türkmenabatdan Moskwa we yzyna howa arkaly yzygiderli ýük gatnawy amala aşyrylar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy «Türkmenabat — Moskwa — Türkmenabat» ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar.«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň «Wkontakt» jemgyýetçilik torundaky habara görä, üstümizdäki aýyň 14-de...

15.10.2021 Dowamy


Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Aşgabada günde iki gezek ýolagçy uçarynyň gatnawy amala aşyrylar
Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Aşgabada günde iki gezek ýolagçy uçarynyň gatnawy amala aşyrylar

Şu ýylyň 25-nji sentýabryndan Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Aşgabada günde iki gezek ýolagçy howa gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Bu barada «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda çap edilen ýolagçy howa gatnawynyň tertibinde habar...

30.09.2021 Dowamy


Kerki howa menzile halkara kody berildi
Kerki howa menzile halkara kody berildi

Kerki Halkara howa menziline halkara kody berildi. Menzil mundan soňra halkara uçuşlarda gysgaça «KEA» görnüşinde atlandyrylar. Hatda bu täze kod Halkara howa ulaglary birleşiginiň (IATA) resmi saýtynda hem peýda boldy. Menzile berlen halkara kody on...

08.07.2021 Dowamy


Köýtendag - Syrlar Mesgeni
Köýtendag - Syrlar Mesgeni

Ýurdumyzyň gündogar künjeginde ýerleşýän Köýtendag diňe bir özüniň owadan dereleri, täsin tebigaty we syrly gowaklary bilen däl, eýsem, takmynan, 150 million ýyl mundan ozal ýaşap geçen dinozawrlaryň aýak yzlarynyň saklanyp galan ýeri hökmünde hem dü...

27.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.