Syýahatçylyk

"Sünnälikde saýlanan milli mirasym” atly gezelenç geçirildi
"Sünnälikde saýlanan milli mirasym” atly gezelenç geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmen halkynyň gadymy milli gymmatlyklaryny ýaşlaryň arasynda wagyz etmek maksady bilen,  Kerki etrabynyň Astanababa ýadygärligin...

23.09.2022 Dowamy


Çagalaryň dynç alyş möwsümi başlady
Çagalaryň dynç alyş möwsümi başlady

     Türkmenabat şäherinden uzak bolmadyk ýerde Amyderýanyň kenarynda ýerleşýän "Bagtyýarlyk" sagaldyş we dynç alyş merkezi Lebap welaýatynyň çagalarynyň ilkinji tapgyryny kabul etdi. Bu ýerde 150 çaga wagtlary şadyýan we gyzykly geçir...

03.06.2022 Dowamy


Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyl doldy
Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyl doldy

     Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi. Oňa goraghananyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we tebigaty söýüjiler gatnaşdylar. Ol 1982-nji ýylda döre...

31.05.2022 Dowamy


Astanababa orta asyr binagärlik toplumy
Astanababa orta asyr binagärlik toplumy

     Bu orta asyr binagärlik toplumy Kerki şäheriniň merkezinden 10 km.günbatarda Astanababa obasynyň çäginde ýerleşýär. Astanababa obasyndaky ýadygärlikler ençeme syýahatçylaryň, alymlaryň ünsüni özüne çekipdir. Astanababa orta a...

26.04.2022 Dowamy


Alamberdar kümmeti
Alamberdar kümmeti

       Kerki şäherinden 12 kilometr uzaklykda “Muntasyryň kümmeti” ýerleşýär. Ony Alamberdaryň ýa-da “Baýdak göterijiniň” mazary diýip hem atlandyrýarlar. Rowaýatlarda onuň hezreti Alynyň döwründe harby serkerde bolandygy aýdylýar...

23.04.2022 Dowamy


Türkmenabatdan Moskwa we yzyna howa arkaly yzygiderli ýük gatnawy amala aşyrylar
Türkmenabatdan Moskwa we yzyna howa arkaly yzygiderli ýük gatnawy amala aşyrylar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy «Türkmenabat — Moskwa — Türkmenabat» ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar.«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň «Wkontakt» jemgyýetçilik torundaky habara görä, üstümizdäki aýyň 14-de...

15.10.2021 Dowamy


Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Aşgabada günde iki gezek ýolagçy uçarynyň gatnawy amala aşyrylar
Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Aşgabada günde iki gezek ýolagçy uçarynyň gatnawy amala aşyrylar

Şu ýylyň 25-nji sentýabryndan Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Aşgabada günde iki gezek ýolagçy howa gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Bu barada «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda çap edilen ýolagçy howa gatnawynyň tertibinde habar...

30.09.2021 Dowamy


Kerki howa menzile halkara kody berildi
Kerki howa menzile halkara kody berildi

Kerki Halkara howa menziline halkara kody berildi. Menzil mundan soňra halkara uçuşlarda gysgaça «KEA» görnüşinde atlandyrylar. Hatda bu täze kod Halkara howa ulaglary birleşiginiň (IATA) resmi saýtynda hem peýda boldy. Menzile berlen halkara kody on...

08.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.