Syýasat

Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler
Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň wekilleri sürüjileriň we pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler.«Ýol hereketiniň howpsuzl...

13.09.2021 Dowamy


Türkmenabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermek üçin saýlaw uçastogy işlär
Türkmenabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermek üçin saýlaw uçastogy işlär

Russiýalylaryň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermekleri üçin Türkmenistanyň bäş şäherinde saýlaw uçastoklary guralar. Uçastoklar Aşgabatda, Türkmenbaşyda, Daşoguzda, Türkmenabatda we Maryda işlärler. Aşgabatda ol «Rus öýüniň», Türkmenbaşy şähe...

09.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda BMG-niň ösüş maksatnamasynyň çäklerinde praktiki maslahat geçirildi
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda BMG-niň ösüş maksatnamasynyň çäklerinde praktiki maslahat geçirildi

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň maglumatlar merkezinde wermikultiwirlemä (gurçuklaryň massasyny ösdürip ýetişdirmäge) hem-de mellek ýerlerinde ýyladyşhana hojalyklaryny ösdürmäge bagyşlanan praktiki maslahat geçirildi.Ol...

02.09.2021 Dowamy


Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeldildi
Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeldildi

2021-nji 30-njy awgustynda Owganystandaky «Аkina—Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeldildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär.Mälim bolşy ýaly, 2014-nji ýylyň 6-njy iýunynda «Ke...

02.09.2021 Dowamy


Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysady forumy geçirildi
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysady forumy geçirildi

2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» Kongresler merkezinde MA ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysady forumy geçirildi.Foruma Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenista...

07.08.2021 Dowamy


«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy

6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçiriler.Onda ähli taraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläkde pugtalandyrmak, häzirki döwürde ýüze meseleleri çözmek, Merkezi Aziýa ýur...

06.08.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda etrap, şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi
Lebap welaýatynda etrap, şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

2016-njy ýylda döredilen etrap, şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlylyk möhleti tamamlanandygy sebäpli etrap, şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Bu işler Türkmenistanyň Saýlaw kodeks...

24.07.2021 Dowamy


ÖSÜŞLERIŇ BELENTLIKLERINE TARAP
ÖSÜŞLERIŇ BELENTLIKLERINE TARAP

13-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna boljak iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň maksatnamasyna garaldy.Mejlisiň dowamynd...

16.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.