Syýasat

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Zenanlar birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyklar guraldy
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Zenanlar birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyklar guraldy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan Lebap welaýatynda bu jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary bilen duşuşyklar guraldy.Duşuşyklar Saýat, Halaç, Hojambaz, Kerki, Döw...

23.11.2021 Dowamy


Lebaply gyzlaryň üçüsi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi boldular
Lebaply gyzlaryň üçüsi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi boldular

Lebaply gyzlaryň üçüsi: Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Aýgözel Garlyýewa, Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň şekillendiriş sungaty...

18.11.2021 Dowamy


«Aşgabat ― Türkmenabat» awtobanynyň üçünji tapgyrynyň 21 kilometr aralygyna çagyl düşeldi
«Aşgabat ― Türkmenabat» awtobanynyň üçünji tapgyrynyň 21 kilometr aralygyna çagyl düşeldi

«Aşgabat ― Türkmenabat» ýokary tizlikli ýolunyň üçünji tapgyrynyň 21 kilometrinde ýoluň çyg geçirmeýän iň aşaky bölegi bolan geotekstil we 30 santimetr galyňlykda çagyl düşemek işleri tamamlandy.Awtobanyň üçünji tapgyry umumy uzynlygy 600 kilometr bo...

10.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň wekilçilikli topary Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynda boldy
Lebap welaýatynyň wekilçilikli topary Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynda boldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, welaýat häkiminiň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynda bir günlük iş saparynda boldy. Toparyň düzümine welaýat, etrap häkimleriň, hususyýetçile...

25.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynda gulluk iş saparynda bolar
Lebap welaýatynyň wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hoşniýetli hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň wekiliýetleri 2021-nji ý...

21.09.2021 Dowamy


Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler
Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň wekilleri sürüjileriň we pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler.«Ýol hereketiniň howpsuzl...

13.09.2021 Dowamy


Türkmenabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermek üçin saýlaw uçastogy işlär
Türkmenabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermek üçin saýlaw uçastogy işlär

Russiýalylaryň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermekleri üçin Türkmenistanyň bäş şäherinde saýlaw uçastoklary guralar. Uçastoklar Aşgabatda, Türkmenbaşyda, Daşoguzda, Türkmenabatda we Maryda işlärler. Aşgabatda ol «Rus öýüniň», Türkmenbaşy şähe...

09.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda BMG-niň ösüş maksatnamasynyň çäklerinde praktiki maslahat geçirildi
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda BMG-niň ösüş maksatnamasynyň çäklerinde praktiki maslahat geçirildi

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň maglumatlar merkezinde wermikultiwirlemä (gurçuklaryň massasyny ösdürip ýetişdirmäge) hem-de mellek ýerlerinde ýyladyşhana hojalyklaryny ösdürmäge bagyşlanan praktiki maslahat geçirildi.Ol...

02.09.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.