Syýasat

Tanyşdyrylyş dabarasy
Tanyşdyrylyş dabarasy

     Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi we Lebap welaýat kitaphanasy bilen bilelikde Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” a...

18.10.2022 Dowamy


Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde sergi öz işine başlady
Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde sergi öz işine başlady

      Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde “Goşa baýramyň belent ruhy dünýä ýaýylýar” atly wagtlaýyn sergi işläp başlady. Lebap welaýatynyň polisiýa müdirligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Dänew etrap birl...

12.05.2022 Dowamy


Halaç etrabynda "Ömrümiň manysy" kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
Halaç etrabynda "Ömrümiň manysy" kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

       Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň sport  we ýaşlar syýasaty guramasynyň Halaç etrap bölümi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 48...

05.05.2022 Dowamy


Şu ýyl Lebap welaýatynda 1010 tonna pile öndüriler
Şu ýyl Lebap welaýatynda 1010 tonna pile öndüriler

Lebap welaýatynyň ýolbaşçylygynyň öňünde 1010 tonna pile öndürmegi üpjün etmek wezipesi goýuldy.Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine hem...

02.03.2022 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Şu gün Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat we Türkmenabat şäher komitetleriniň, Lebap welaýat Adalat bölüminiň hem-de Lebap welaýat kitaphanasy bilen bilelikde gurnalmagynda hormatly Prezidentimiz Gurb...

01.03.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Zenanlar birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyklar guraldy
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Zenanlar birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyklar guraldy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan Lebap welaýatynda bu jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary bilen duşuşyklar guraldy.Duşuşyklar Saýat, Halaç, Hojambaz, Kerki, Döw...

23.11.2021 Dowamy


Lebaply gyzlaryň üçüsi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi boldular
Lebaply gyzlaryň üçüsi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi boldular

Lebaply gyzlaryň üçüsi: Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Aýgözel Garlyýewa, Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň şekillendiriş sungaty...

18.11.2021 Dowamy


«Aşgabat ― Türkmenabat» awtobanynyň üçünji tapgyrynyň 21 kilometr aralygyna çagyl düşeldi
«Aşgabat ― Türkmenabat» awtobanynyň üçünji tapgyrynyň 21 kilometr aralygyna çagyl düşeldi

«Aşgabat ― Türkmenabat» ýokary tizlikli ýolunyň üçünji tapgyrynyň 21 kilometrinde ýoluň çyg geçirmeýän iň aşaky bölegi bolan geotekstil we 30 santimetr galyňlykda çagyl düşemek işleri tamamlandy.Awtobanyň üçünji tapgyry umumy uzynlygy 600 kilometr bo...

10.11.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.