Umumy

Telefon nokatlarynyň sany artýar
Telefon nokatlarynyň sany artýar

Kerki etrabynda telefon nokatlaryndan peýdalanýan hojalyklaryň sany 16998-e ýetdi.Ýylyň başyndan bäri täze mekan tutunan ýaşaýjylaryň 160-synyň telefon gurnamaga bolan haýyşy kanagatlandyryldy. Gazetiň habar bermegine görä, etrabyň çäginde internet u...

25.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda agaç nahallaryny oturtmaga girişildi
Lebap welaýatynda agaç nahallaryny oturtmaga girişildi

Lebap welaýatynda güýzki bag ekişligine badalga berildi. Ählihalk ýowaryna dürli ýaşdaky we dürli kärde zähmet çekýän adamlar gatnaşdylar gatnaşdylar.Şu waka mynasybetli çärelere Dänew etrabynyň Seýdi şäherinden Farap etrabyna barýan ýoluň ugrunda da...

10.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda boş iş orunlaryna hünärmenleri çagyrýarlar
Lebap welaýatynda boş iş orunlaryna hünärmenleri çagyrýarlar

Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň dürli hünärler boýunça işe çagyrýandygy baradaky maglumat raýatlaryň dykgatyna ýetirilýär.Türkmenabat şäherinde we etrapl...

11.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleri özgerýär
Lebap welaýatynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleri özgerýär

Lebap welaýatynda geçen alty aýyň dowamynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmäge gönükdirilen maýa goýum serişdeleri 86,8 million manada barabar boldy. Şonda ýyllyk meýilnama 112,4 göterim berjaý edildi. Bu görkeziji Kerki etrabynda has hem ýo...

29.07.2021 Dowamy


Döwletli etrabynda ýene-de ýigrimi gowrak hojalyga gaz geçirijileri çekildi
Döwletli etrabynda ýene-de ýigrimi gowrak hojalyga gaz geçirijileri çekildi

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Hatap obasynyň ýaşaýjylarynyň ýigrimiden gowrak hojalygyna tebigy gaz geçirildi. «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Döwletlietrapgaz» gaz hojalyk edarasyndan alnan maglumatlara görä, munuň üçin alty kilometrden go...

24.07.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.