Umumy

Çagany ýaşdan diýipdirler
Çagany ýaşdan diýipdirler

     Çaga tebiýesi hakynda, elbetde, her kimiň öz garaýşy bar. Ol garaýyşlaryň kemala gelmegine bolsa, adatça, ene-atanyň özüniň ene-atasyndan alan terbiýesi, şahsy we tanaýan adamlarynyň durmuşy täsirini ýetirýär. Käbirleri çaganyň...

31.01.2023 Dowamy


Watan goragçylarynyň güni mynasybetli sowgat gowşurylyş dabarasy boldy
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli sowgat gowşurylyş dabarasy boldy

      “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda uly dabara bilen bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Watan öňündäki borçlaryny birkemsiz ýerine ýetirmekde hem-de goranyş ukybyny pugtalandyrmakda goşan goşantlary üçin...

28.01.2023 Dowamy


“Watan goragy mukaddesdir” atly duşuşyk geçirildi
“Watan goragy mukaddesdir” atly duşuşyk geçirildi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny”           &n...

27.01.2023 Dowamy


Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň taslamasy hödürlendi
Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň taslamasy hödürlendi

      Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bu ýokary okuw jaýynyň täze binalar toplumynyň taslamasy bilen tanyşdyryş dabarasy boldy. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň, Bilim ministrliginiň we Magt...

24.01.2023 Dowamy


"Halk market" dükany gök we miwe önümlerine her günde arzanladyşlary yglan edýär
"Halk market" dükany gök we miwe önümlerine her günde arzanladyşlary yglan edýär

      Azyk we gündelik durmuşda giňden sarp edilýän önümleri "Halk market" dükanlar tory Lebap welaýatynyň we onuň merkezi şäheriniň ýaşaýjylaryny Türkmenabat şäherinde ýerleşýän dükanyna çagyrýar.          &nb...

23.01.2023 Dowamy


Amyderýa tebigy döwlet goraghanasynda okuw geçirildi
Amyderýa tebigy döwlet goraghanasynda okuw geçirildi

     Amyderýa tebigy döwlet goraghanasynda ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamaga bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Oňa goraghananyň işgärleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň h...

22.12.2022 Dowamy


Dillerde Bitaraplyk waspy
Dillerde Bitaraplyk waspy

     Şu günler Garaşsyz hem baky Bitarap Diýarymyzda hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp medeni-köpçilik, syýasy-terbiýeçilik çäreleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri Saýat etrabynyň 31-nji orta mekdebin...

08.12.2022 Dowamy


Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň guramagynda talyp ýaşlar bilen wagyz-nesihat we terbiýeçilik ähmiýetli duşuşyk geçirildi. Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde...

08.12.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.