Umumy

“Kämil ýaşlar-ýurdumyzyň daýanjy”
“Kämil ýaşlar-ýurdumyzyň daýanjy”

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy atly döwürde ýaşlar barada döredilýän mümkinçilikleri wagyz etmek maksady bilen, Kerki etrab...

30.09.2022 Dowamy


Garryly öý- gaznaly öý
Garryly öý- gaznaly öý

      Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň medeniýet öýünde ýaşulylaryň halkara gününe bagyşlanyp çäre gurnaldy. Dabarada il sylagly ýaşulylar, kümüş saçly eneler, baýry ussat mugallymlar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Türkmenista...

29.09.2022 Dowamy


Garaşsyzlygyň 31 ýyllygyna Watan- köňülleriň joşguny
Garaşsyzlygyň 31 ýyllygyna Watan- köňülleriň joşguny

       Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde "KamAZ" kysymly awtoulaglara tehniki hyzmat merkezi açyldy. Ony "Awtotrans" hususy kärhanasynyň gurluşykçylary bi...

28.09.2022 Dowamy


Garaşsyzlyk-bagtymyz atly duşuşyk geçirildi
Garaşsyzlyk-bagtymyz atly duşuşyk geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli "Garaşsyzlyk-bagtymyz" atly ýaşlaryň işjeň gatnaşmagyny gazanmak maksady bilen,...

23.09.2022 Dowamy


"Garaşsyzlygyň saýrak bilbilleri" atly bäsleşigi geçirildi
"Garaşsyzlygyň saýrak bilbilleri" atly bäsleşigi geçirildi

       Türkmenabat şäherinde mekdebe çenli çagalar edaralarynyň körpeleriniň arasynda "Garaşsyzlygyň saýrak bilbilleri" atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli guralan çärä bäsleşigiň...

22.09.2022 Dowamy


Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy
Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy

    Türkmenistanda güýzüň ilkinji aýynda yglan edilen "Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy" atly biraýlygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kerki etrap komiteti tarapyndan "Maşgala, jan-saglyk — tizlikden wajyp"...

20.09.2022 Dowamy


Energetikleriň bäsleşigi geçirildi
Energetikleriň bäsleşigi geçirildi

     "Lebapenergo" önümçilik birleşiginiň binýadynda energetika işgärleriniň arasynda bäsleşik geçirildi. Ol Türkmenistanyň Energetika ministrligi we pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygy tarapyndan yglan edildi. Oňa Aşgabat şäherinden we we...

20.09.2022 Dowamy


Lebap welaýatynyň meýletinçileri ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guran pikir alyşmasyna gatnaşdylar
Lebap welaýatynyň meýletinçileri ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guran pikir alyşmasyna gatnaşdylar

         Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň meýletinçileri Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda "Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşy...

28.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.