Ykdysadyýet

Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy Türkmenabatdaky kärhananyň täze önümhanasyna maýa goýar
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy Türkmenabatdaky kärhananyň täze önümhanasyna maýa goýar

Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy Türkmenistandaky iri taslamalaryň üçüsine, şol sanda Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda guruljak garyşyk dökünleri öndürýän önümhana maýa goýar. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär.Bu ba...

18.09.2021 Dowamy


Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda ýyllyk meýilnama ik essä ýakyn ýerine ýetirildi
Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda ýyllyk meýilnama ik essä ýakyn ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynyň hünärmenleri ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň artygy bilen berjaý etdiler.Zawodyň hünärmenleri dekabr aýynyň soňuna çenli 1 million 68 müň manatlyk işi ýerine ýetirmelidiler. Geçen sekiz aýda bu görk...

17.09.2021 Dowamy


125 kilometr uzynlykdaky gaz geçirijisi täze elektrik bekedini ýangyç bilen üpjün eder.
125 kilometr uzynlykdaky gaz geçirijisi täze elektrik bekedini ýangyç bilen üpjün eder.

Üçajy gaz käninden Çärjew etrabyndaky täze işe girizilen elektrik bekedine çenli çekiler 125 kilometr uzynlykdaky gaz geçirijisi täze bekedi «mawy» ýangyç bilen üpjün eder.Ony «Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň hünärmenleri çekdiler. Gaz geçiri...

06.09.2021 Dowamy


Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda täze önümhana gurular
Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda täze önümhana gurular

Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda konsentrirlenen fosfor dökünini öndürýän önümhanany gurmak göz öňünde tutulýar. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna»...

31.08.2021 Dowamy


Türkmenistan türkmen-owgan serhedindäki GGN-niň işi bökdençsiz üpjün edilýär
Türkmenistan türkmen-owgan serhedindäki GGN-niň işi bökdençsiz üpjün edilýär

Türkmenistan türkmen-owgan serhedindäki gözegçilik-göýberiş nokatlarynyň bökdençsiz işini üpjün etmegi dowam edýär. Häzirki wagtda «Ymamnazar-Akina» we «Serhetabat-Turgundy» gözegçilik-göýberiş nokatlaryndan gündelik esasda 70-den gowrak demirýo...

31.08.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda ýene bir elektrik bekedi işe girizilmäge taýýar
Lebap welaýatynda ýene bir elektrik bekedi işe girizilmäge taýýar

Lebap welaýatyň Çärjew etrabynyň çäginde gurlan döwlet elektrik bekedi işe girizilmäge taýýar edildi we ýakyn günlerde onuň açylmagyna garaşylýar.Gaz turbinaly täze elektrik bekedini «Sumitomo Corporation» ýapon şereketi gurdy. Onda «Mitsubishi Hitac...

31.08.2021 Dowamy


Türkmenistan Owganystanyň sebitlerini elektrik energiýasy bilen üpjün etmegi dowam etdirýär
Türkmenistan Owganystanyň sebitlerini elektrik energiýasy bilen üpjün etmegi dowam etdirýär

Türkmenistan häzirki hereket edýän şertnamalaryna laýyklykda goňşy Owganystana elektrik energiýasynyň üpjünçiligini dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär.Mälim bolşy ýaly, türkmen elektrik togy Owg...

31.08.2021 Dowamy


Çärjew etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasy täze hasyly gaýtadan işlemäge taýýar edildi
Çärjew etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasy täze hasyly gaýtadan işlemäge taýýar edildi

Çärjew etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasy «ak altynyň» täze hasylyny gaýtadan işlemäge doly taýýar edildi. Kärhananyň hünärmenleri jogapkärli möwsümiň öň ýanynda enjamlary doly gözden geçirdiler we abatlaýyş işlerini tamamladylar. Enjamlaryň işlem...

12.08.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.