Ykdysadyýet

Şu ýyl Lebap gaz turbinaly elektrik bekedi we TOP howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegi ulanylmaga berler
Şu ýyl Lebap gaz turbinaly elektrik bekedi we TOP howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegi ulanylmaga berler

Şu ýyl Türkmenistanyň Lebap welaýatynda kuwwaty 432 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik bekedini hem-de Türkmenistan ― Owganystan ― Pakistan howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegini ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Bu barada 22-nji ýanwarda...

27.01.2021 Dowamy


Kerki ― Şibirgan elektrik geçirijisi owganystanlylaryň 9 millionysyny elektrik energiýasy bilen üpjün eder
Kerki ― Şibirgan elektrik geçirijisi owganystanlylaryň 9 millionysyny elektrik energiýasy bilen üpjün eder

Kuwwaty 500 kilowatt bolan Kerki-Şibirgan elektrik geçiriji ulgamyň işe girizilmegi bilen, Owganystanda elektrik energiýasyny ulanýan adamlaryň sany ýurt boýunça 9 milliona çenli artar. Bu bolsa, Owganystany ygtybarly elektrik togy bilen üpjün etmekd...

16.01.2021 Dowamy


Milli özgertmeler rowaçlanýar
Milli özgertmeler rowaçlanýar

Tamamlanyp barýan Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly ýurdumyz üçin ýakymly pursatlara baý ýyllaryň biri hökmünde kalbymyza ornady. Dünýäniň abraýly guramalarynyň seljermelerinde hem biziň ýurdumyzyň ykdysady gadamlaryna gowy baha berilýär. Ilaty...

29.12.2020 Dowamy


Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmet adamlary tamamlanyp barýan ýyly şowly jemleýärler.
Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmet adamlary tamamlanyp barýan ýyly şowly jemleýärler.

Olar çörek önümleriniň dürli görnüşleriniň ilatyň saçagynda bol bolmagyny gazanýarlar. Çörek bişirijiler ýylyň başyndan bäri çörek we çörek önümleriniň 4243 tonnasyny ilata ýetirdiler. Bu sanlar iş meýilnamalarynyň her aýda artygy bilen berjaý edilen...

26.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.