Ykdysadyýet

"Bäş nur" hojalyk jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda pomidor hasyly ýygnalyp başlandy
"Bäş nur" hojalyk jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda pomidor hasyly ýygnalyp başlandy

      Çärjew etrabynyň Talhanbazar geňeşliginiň çäginde ýerleşýän "Bäş nur" hojalyk jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda pomidor hasyly ýygnalyp başlandy. Bu ýerde her ýyl 600 tonnadan gowrak pomidor hasyly ýetişdirilýär. Ýokary hilli pomi...

07.12.2022 Dowamy


«Begşaha» hususy kärhanasynda zenanlara niýetlenen ştapel önümleri dokalýar
«Begşaha» hususy kärhanasynda zenanlara niýetlenen ştapel önümleri dokalýar

     Türkmenabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan "Begşaha" hususy kärhanasynda zenanlara niýetlenen ştapel polotnosynyň aýda 120 müň metri dokalýar. Bu mata görnüşi nah we wiskoza garyn...

07.12.2022 Dowamy


Lebap welaýatynyň hojalyklarynda guşlaryň sany köpelýär, önüm öndürilişi artýar
Lebap welaýatynyň hojalyklarynda guşlaryň sany köpelýär, önüm öndürilişi artýar

    Lebap welaýatynda şu ýylyň tamamlanan on aýynda ýumurtganyň 199,8 million sanysy öndürilip, ilata ýetirildi. Şunlukda, geçen ýylyň deňeşdirilýän döwrüne görä 0,4 göterim ösüş depgini gazanyldy. Häzirki wagtda welaýatyň ähli hoja...

02.12.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda ýene-de iki telekeçi önümini eksport edip başlady
Lebap welaýatynda ýene-de iki telekeçi önümini eksport edip başlady

      Noýabr aýynda Lebap welaýatynda önümini daşary ýurtlara iberýän kiçi kärhanalaryň sany artdy. Öňküleriň üstüne "Täsin hasyl" hojalyk jemgyýeti we "STT" hususy kärhanasy hem goşuldy. "Täsin hasyl" hojalyk jemgyýeti "Täsin mastik"...

02.12.2022 Dowamy


Oba milli maksatnamasynda bellenenler üstünlikli berjaý edilýär
Oba milli maksatnamasynda bellenenler üstünlikli berjaý edilýär

     Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul eden 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Oba milli maksatnamasynyň çäginde Lebap welaýatynda şu ýylyň geçen aýlarynda gurluşyk-gurnama işleriniň uly toplumy berjaý edildi. Şonuň netijesinde orta mekde...

01.12.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda elektrik energiýasynyň öndürilişi artdyrylýar
Lebap welaýatynda elektrik energiýasynyň öndürilişi artdyrylýar

     Lebap welaýatynda ýylyň başyndan bäri 3 milliard 176 million kilowatt sagat elektrik energiýasy öndürildi we içerki hem-de daşarky sarp edijiler iberildi. Lebap welaýatynda elektrik energiýasy "Lebap", "Watan" elektrik stansiýa...

29.11.2022 Dowamy


Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde öndürilýän önümiň möçberi artýar
Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde öndürilýän önümiň möçberi artýar

     Türkmenabadyň pagta egriji fabriginde on aýlyk meýilnama 102 göterim berjaý edildi. Netijede geçen döwürde 7230 tonna ýakyn nah ýüplük öndürildi. Bu ýyllyk meýilnamanyň ýerine ýetirilmegine ýene-de 144 tonna önümiň taýýar edilm...

21.11.2022 Dowamy


"Asman" kiçi hususy kärhanasynda mebel öndürilýär
"Asman" kiçi hususy kärhanasynda mebel öndürilýär

     Türkmenabat şäherindäki "Asman" kiçi hususy kärhanasy mebel önümleriniň 100-e golaý görnüşi, şeýle hem ýokary hilli galyň mebel düşekçeleridir ýassyklar öndürilýär. Mebel önümçiliginiň bölüminde Malaýziýa, Günorta Koreýa ýaly ý...

16.11.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.