“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen bäsleşik yglan edildi.

21.04.2021 85
“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen bäsleşik yglan edildi.

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda zehinine görä her kim özüniň ukyp başarnygyny açyp görkezmek “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen bäsleşik yglan edildi. Geçiriljek bäsleşik barada maglumat bilen Web sahypamyzyň (lebap.gov.tm) Bildirişler bölüminde giňişleýin tanyşyp,  şeýle hem bäsleşige degişli resminamany  Web sahypamyzyň Maglumatlar bölümnden tapyp bilersiňiz!

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.