Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmet adamlary tamamlanyp barýan ýyly şowly jemleýärler.

26.12.2020 872
Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmet adamlary tamamlanyp barýan ýyly şowly jemleýärler.

Olar çörek önümleriniň dürli görnüşleriniň ilatyň saçagynda bol bolmagyny gazanýarlar. Çörek bişirijiler ýylyň başyndan bäri çörek we çörek önümleriniň 4243 tonnasyny ilata ýetirdiler. Bu sanlar iş meýilnamalarynyň her aýda artygy bilen berjaý edilendigini görkezýär. Çörekleriň tagamy-da üýtgeşik. Şonuň üçin kärhananyň önümlerine isleg uly, önümleriň hili hem ilatyň göwnünden turýar. Kärhananyň ykdysatçysy Aýgül Ýazmyradowa Täze ýyl baýramynyň öňü syrasynda çörek bişirijileriň has-da yhlas bilen zähmet çekýändiklerini aýdýar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.