Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr

19.05.2021 650
Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr

   “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň hem-de Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bileleikde geçiren “Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr” atly dabaraly maslahaty ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlandy.

   Maslahatda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hem-de ýurdumyzyň Baş Kanuny dogrusynda buýsançly gürrüň edildi. Şeýle hem oňa gatnaşanlar Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň sergi zallaryna tomaşa etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.