Körpeler ýaryşdylar

17.06.2022 46
Körpeler ýaryşdylar

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabyndaky 28-nji "Aýlar" çagalar bagynda terbiýelenýän körpeleriň arasynda ýaş nesli sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek, sagdyn bedenli nesli kemala getirmek maksady bilen, "Kim çalasyn, kim çakgan, kim çeýe "atly sport bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde toparlar birnäçe şertler bilen bäsleşip öz ukyp başarnygyny görkezdiler. Ýeñiji bolan toparlara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyñ Halaç etrap Geňeşi tarapyndan hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.