Lebap welaýatynda 8-nji sentýabrda pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler

06.09.2021 17
Lebap welaýatynda 8-nji sentýabrda pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 8-nji sentýabrda, Daşoguz welaýatynda bolsa 15-nji sentýabrda pagta ýygymyna başlamaga ak pata berdi.

Milli Lider hormatly ýaşululardan pagta ýygymyny «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.