Lebap welaýatynda oba hojalyk önümleriniň öndürilişi artýar

10.11.2021 164
Lebap welaýatynda oba hojalyk önümleriniň öndürilişi artýar

Geçen on aýyň dowamynda Lebap welaýatynda 211 müň tonnadan gowrak gök önüm öndürildi. Bu geçen ýyldakysyndan 4 göterimden gowrak köpdür.

Onuň 144,9 müň tonnasy hususy kärhanalaryň we telekeçileriň paýyna düşýär. Daýhan birleşikleri bolsa 66,3 müň tonnasyny öndürdiler. Şonuň ýaly-da, 133 müň tonna bakja önümleri, 107,5 müň tonna ýeralma, 42,5 müň tonna miwe we iýmişler, 17,5 müň tonna üzüm ýetişdirildi we söwda nokatlaryna ugradyldy. Öndürilen önümleriň ähli görnüşleri geçen ýylyň degişli döwründäkisinden köpdür. Olaryň aglaba bölegi hususy hojalyklaryň ýerlerinde ýetişdirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.