Lebap welaýatynda şaly tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnama ýerine ýetirildi

25.11.2021 138
Lebap welaýatynda şaly tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnama ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynyň oba hojalykçylary şalynyň 47 müň 400 tonnadan gowragyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen berjaý etdiler.

Öň habar berşimiz ýaly, welaýat bu azyklyk ekiniň 10 müň 200 gektary ekildi. Häzirki wagta çenli ähli ýerlerde diýen ýaly orak möwsümi üstünlikli geçirildi. Galan meýdanlardaky hasyly hem isripsiz ýygnap almak boýunça işler gyzgalaňly dowam edýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.