Lebap welaýatynda Täze ýyl gijesinde doglan bäbek Türkmenistanda 2021-nji ýylda dünýä inen ilkinji bäbekleriň biri boldy

03.01.2021 1108
Lebap welaýatynda Täze ýyl gijesinde doglan bäbek Türkmenistanda 2021-nji ýylda dünýä inen ilkinji bäbekleriň biri boldy

Türkmenistanda Täze, 2021-nji ýylda ilkinji bäbekleriň biri Lebap welaýatynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde dünýä indi. Oglanjyk täze ýylyň ilkinji sekuntlarynda Saýat etrabyndan Seýitnazarowlaryň maşgalasynda dünýä geldi. Bagtyýar maşgala täze dünýä inen perzentlerine Remezan diýip at goýdular.

«Bu täze ýyl bize bagt getirdi. Maşgalamyzda dördünji perzendimiz — oguljygym Remezan dünýä indi. Merkeziň lukmanlaryna köp sagbolsun aýdýaryn. Olar oglumyň sagdyn dogulmagy üçin elde baryny etdiler» — diýip, täze dünýä inen perzendiň enesi aýtdy.

"Türkmen gündogary" gazeti.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.