Lebap welaýatynyň dowardarlary ýüňüň 3,7 müň tonnasyny taýýarladylar

19.07.2021 17
Lebap welaýatynyň dowardarlary ýüňüň 3,7 müň tonnasyny taýýarladylar

Lebap welaýatynyň dowardarlary ýaz gyrkymyny üstünlikli tamamlap, ýuwulmadyk ýüňüň 3,7 müň tonnasyny taýýarladylar, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýaýar. Olar häzirki günlerde bolsa dowarlary dok we ýyly gyşlatmak maksady bilen degişli taýýarlyk işlerini ýaýbaňlandyrýarlar. Maldarlar tarapyndan şu döwre çenli bedäniň 1564,3 tonnasy taýýarlanyldy. Ätiýaçlyk ot-iýmleri mallaryň gyşladyljak ýerlerine daşamak, kaşarlary we ýyly ýataklary abatlamak işleri bilen utgaşykly alnyp barylýar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.