Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler

06.09.2021 15
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky çykyşynda aýtdy.

Döwlet Baştutany: «Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralaryny döredip, orta mekdeplerimiziň birnäçesini bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine girizeris» diýip belledi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.