Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary okuw tejribeligini geçdiler

19.07.2021 12
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary okuw tejribeligini geçdiler

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplarynyň 50-den gowragy «Bagtyýarlyk» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde okuw tejribeligini geçdiler, diýip «turkmenportal» ýazýar. Geljekki mugallymlar Lebapyň dürli künjeklerinden dynç alyşa gelen çagalaryň wagtyny hoş geçirmäge gatnaşdylar. Institutyň ähli fakultetleriniň üçünji ýyl talyplary tejribeli mugallymlar bilen bilelikde çagalaryň arasynda sport ýaryşlaryny, aýdym we goşgy ýaryşlaryny, döredijilik sapaklaryny, çagalar kitaplaryny köpçülikleýin okamagy guradylar. Bu ýerde olara ýokary okuw mekdebiniň tejribeli mugallymlary Jahan Mustakowa bilen Gözel Açylowa ýolbaşçylyk etdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.