Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

13.09.2021 12
Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň wekilleri sürüjileriň we pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler.

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde geçirilen çärede sürüjiler we pyýadalar bilen şahsy düşündiriş işleri geçirildi. Onuň dowamynda ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmegi, ýokanç we ýokanç däl kesellerden goranmagy, ýol-ulag hadysalarynda ejir çekenlere lukmandan deslapky kömek bermegiň düzgünlerini düşündirýän neşir önümleri paýladylar.

Şeýle çäreler Lebap welaýatynyň etraplarynda hem geçirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.