Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat saglygy goraýyş...

26.12.2020 113
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat saglygy goraýyş...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň wekilleri bilelikde ýörite meýilnama esasynda meýletinçileriň gatnaşmaklaryndaýiti ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça wagyz ündew çärelerini geçirýärler. Hut şu maksat bilen welaýat merkezindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň guramagy bilen meýletinçiler toparynyň agzalarynyň gatnaşmaklarynda okuw-usuly maslahaty geçirildi. Onda saglygy goraýyş we ýerli polisiýa bölüminiň wekilleri tarapyndan meýletinçilere öňüni alyş çäreleri boýunça giňişleýin düşünje berildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.