Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi ýörite okuwlary gurady

03.11.2021 117
Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi ýörite okuwlary gurady

Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň guramagynda Türkmenabat şäherinde, Çarjew, Farap we Dänew etraplarynda lukmandan deslapky ilkinji lukmançylyk kömegini bermek boýunça okuwlar geçirildi. Olara orta mekdepleriň biologiýa we ýaşaýyş-durmuş esaslary derslerini okadýan mugallymlary gatnaşdylar.

Okuwlarda dürli ýagdaýlar ýüze çykan wagtynda lukmanlar gelýänçä, ejir çekene ilkinji lukmançylyk kömegini bermegiň usullary öwredildi. Kömek berýäniň anyk ýagdaýlarda etmeli hereketleri barada slaýdlar, wideoýazgylar görkezildi. Jemgyýetiň lukmanlary manekende ilkinji lukmançylyk kömeginiň berilişiniň tejribede amala aşyrylyşyny görkezdiler. Soňra okuwa gatnaşanlar olaryň görkezenlerini gaýtalamak arkaly alan bilimlerini tejribede berkitdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.