Türkmenistanyň Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy

19.07.2021 17
Türkmenistanyň Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy

Saýat etrabynyň Sakar şäher Medeniýet öýünde aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat we Saýat etrap komitetleriniň guramaklarynda geçirilen bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri işjeň gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny alanyndan bäri geçen 30 ýylyň içinde ýurtda ýetilen sepgitler barada çykyşlar edildi. Soňra etrabyň 6-njy başlangyç hünär okuw mekdebiniň partiýa hataryna kabul edilen mugallymlaryna TAP-niň agzalyk şahadatnamalary gowşuryldy. Maslahatyň ahyrynda Medeniýet öýüniň aýdym-sazly çykyşlary diňlenildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.