Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen çäre barada

08.12.2023
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen çäre barada

2023-nji ýylyň 01-nji dekabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda ýaşlaryň taryhy we medeni ýadygärliklerimize, milli medeni mirasymyza bolan garaýyşlaryny kämilleşdirmek maksady bilen Kerki etrabynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde etrabyň 3-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda “Medeni mirasymyz halkymyzyň genji-hazynasy” atly gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň dowamynda okuwçylara Kerki etrabynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde saklanylýan muzeý gymmatlyklary, ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän taryhy ähmiýetli ýadygärlikler barada muzeýiň ylmy işgäri M.Baýramow gürrüň berdi. Gezelenç okuwçylarda ýakymly täsirleri galdyrdy.