Bilim

Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy
Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy

Türkmenabat şäher häkimliginde «Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy» diýen at bilen geçirilen dabaraly maslahat täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Gahryman Arkadagymyzyň geçiren umumy sapagynyň taryhy ähmiýetine bagyşlandy. Oňa...

22.09.2023 Dowamy


Halkara hünärmenleri okuw sapagyny geçdiler
Halkara hünärmenleri okuw sapagyny geçdiler

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň durmuş syýasaty bölüminiň hünärmeni Aýsenem Agabaýewanyň we şol guramanyň Özbegistan Respublikasyndaky wekilhanasynyň çagalar goraglylygy b...

20.09.2023 Dowamy


Özbegistanly hünärmen Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de durmuş işi hünäri boýunça okuw sapagyny geçirdi
Özbegistanly hünärmen Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de durmuş işi hünäri boýunça okuw sapagyny geçirdi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNISEF-iň durmuş syýasaty bölüminiň hünärmeni Aýsenem Agabaýewa Suhanowna we Özbegistan Respublikasynyň durmuş işi boýunça esasy hünärmeni Diana Isaýewanyň guramagynda üç günlük oku...

18.09.2023 Dowamy


«Ýol hereketiniň ýaş gözegçileri» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi
«Ýol hereketiniň ýaş gözegçileri» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi

Welaýat baş bilim müdirliginiň hem-de welaýat polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň bilelikde guramaklarynda welaýatymyzyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýl...

12.09.2023 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de talyplaryň sany 5300-e golaýlady
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de talyplaryň sany 5300-e golaýlady

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bilim alýan talyplaryň sany 5300-e golaýlady. Bu baýry ýokary okuw mekdebine diňe şu ýylyň özünde talyplyga kabul edilen ýaşlaryň sany 1175-e ýetýär. Bu ýerde hünärleriň 16-sy boý...

06.09.2023 Dowamy


Köýtendag etrabyndaky täze mekdepler
Köýtendag etrabyndaky täze mekdepler

Köýtendag etrabynyň ýaşaýjylary üçin hem Bilimler we talyp ýaşlar güni aýratyn ýatdagalyjy wakalara baý boldy. Baýramçylyk mynasybetli etrabyň çäginde umumybilim berýän orta mekdepleriň birbada üçüsi açylyp, ulanylmaga berildi. Köýtendag şäherinde 79...

02.09.2023 Dowamy


Döwrümize joşgun, ýylymyza şan eçildi
Döwrümize joşgun, ýylymyza şan eçildi

     Saýat etrabynyň Sakar şäherinde hormatly Prezidentimiziň baýramçylyk sowgady bolan iki gatdan ybarat, 600 orunlyk 62-nji orta mekdebiň täze binasy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Sabyrsyzlyk bilen garaşylan pursat — «Ilkinji...

02.09.2023 Dowamy


Döwrebap bilim ojagy
Döwrebap bilim ojagy

Düýn toýlary-toýa ulaşýan eziz Diýarymyzda giňden bellenilip geçilýän şanly sene — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli welaýatymyzda umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-si we ähli amatlylyklary bolan döwrebap çagalar bagy dabaraly ýagdaýda açy...

02.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.