Oba hojalyk

Lebapda şaly oragy dowam edýär
Lebapda şaly oragy dowam edýär

Lebap welaýatynyň babadaýhanlary şu aýyň 7-sinde şaly oragyna guramaçylykly girişdiler. Eýýäm şaly ekilen meýdanlaryň 150 gektardan gowragynda bereketli hasylyň ilkinji tonnalary ýygnaldy. Şu ýyl hem lebaply ekerançylar 10200 gektar meýdanda azykl...

20.10.2023 Dowamy


Oba hojalyk möwsümleri talabalaýyk dowam edýär
Oba hojalyk möwsümleri talabalaýyk dowam edýär

Lebap welaýatynda bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde kadaly gögeriş almak boýunça degişli işler dowam edýär. Sebitde ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak hem-de harmanhanalara tabşyrmak boýunça işle...

19.10.2023 Dowamy


Harmanyňyza bereket pagtaçylar!
Harmanyňyza bereket pagtaçylar!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adalatly syýasatynyň çäklerinde iň ileri tutulýan pudaklaryň biri bolmak bilen oba hojalygynda zähmet çekýän kärendeçileriň, daý...

19.10.2023 Dowamy


“Halk maslahaty-Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
“Halk maslahaty-Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kerki etrap komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kerki etrap birleşmesiniň bilelikde gurnamagynda Kerki etrap Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Halk maslahaty barada “Halk maslahaty-Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady...

18.10.2023 Dowamy


“Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi.
“Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde etrap 31-nji orta mekdebiniň binýadynda etrabyň çagalar we sungat mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda  &n...

18.10.2023 Dowamy


Bereket bulagy
Bereket bulagy

Tebigy gözelliklere gözellik goşýan we ak bazarlarymyza, desterhanlarymyza bereket bolup dolýan datly miweleri ýetişdirýän ussat bagbanlaryň işleri bolsa aýratyn bellenilmäge mynasyp. Bu ugurda Saýat etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň zähmet ad...

12.10.2023 Dowamy


Ak hanalar — ak arzuwlar
Ak hanalar — ak arzuwlar

Ýaş kärendeçi Umida Kadyrowa bereketli pellerden ýygnalan «ak altynyň» döwrebap tehnikalarda Watan harmanyna ugradylyşyna buýsanç bilen seredip durşuna 2-3 ýyl mundan ozal eden arzuwlary barada oýlandy. Hawa, ol ilkibaşda öz adyna alan kärende ýerind...

12.10.2023 Dowamy


«Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi
«Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

Dänew etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Dänew etrap birleşmesiniň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda pagtaçylaryň günortan arakesmesinde «Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara ge...

23.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.