Ykdysadyýet

«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular
«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulaglar kärhanasynyň işçileri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli yglan edilen zähmet bäsleşiginiň ýeňijisi boldular. Müdirligiň işgärleri welaýatyň çar ýanynda ýerleşýän gaz känleri we önümçilik desga...

28.09.2023 Dowamy


Welaýat boýunça senagat önümleriniň 15 milliard manatdan gowragy öndürildi
Welaýat boýunça senagat önümleriniň 15 milliard manatdan gowragy öndürildi

Şu ýylyň geçen sekiz aýynda welaýatymyz boýunça öndürilen senagat önümleriniň hereket edýän nyrhlardaky möçberi 15 milliard 402,3 million manada barabar boldy. Öndürilen önümleriň gymmatlyk möçberiniň esasy bölegi nebitgaz pudagynyň hasabyna emele ge...

25.09.2023 Dowamy


PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI
PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI

Türkmenabat şäherindäki «Ak Pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň ýüplük egriji fabrikleriniň nah...

23.09.2023 Dowamy


Çörek önümlerine isleg artýar
Çörek önümlerine isleg artýar

Ilatyň çörek we çörek önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki 1-nji çörek kärhanasynda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda çörek we çörek önümleriniň 9 müň 978 tonnasy öndüri...

22.09.2023 Dowamy


Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy agaçdan taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär
Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy agaçdan taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiliginiň ministrliginiň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy ýurduň gurluşyk pudagy üçin önümleri öndürýär. Kärhananyň agajy gaýtadan işleýän ussahanasynda sargyt esasynda iri göwrü...

21.09.2023 Dowamy


Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 31 million manatlykdan gowrak önüm öndürildi
Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 31 million manatlykdan gowrak önüm öndürildi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda ýurduň gurluşyk-gurnama işlerinde zerur bolan gurluşyk önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda magdan däl gurluşyk materi...

21.09.2023 Dowamy


34 harmanhana pagta hasyly kabul ediler
34 harmanhana pagta hasyly kabul ediler

Welaýatymyzda ýyglan pagta hasyly harmanhanalaryň 34-sinde kabul ediler. Şeýle hem ýurt Garaşsyzlygynyň 32-nji ýylynda bereketli toprakdan ýyglyp alnan «ak altyn» welaýatdaky pagta arassalaýjy käranalaryň 11-sinde gaýtadan işleniler. Harmanhanalar he...

14.09.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

«Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 936 müň 530 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde süýt önümlerinde...

14.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.