Saglyk

Saglygy goraýyş işgärleri bilen duşuşyk geçirildi
Saglygy goraýyş işgärleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komiteti tarapyndan etrabyň Farap şäherindäki hassahanasynda «Saglygym ― baýlygym» atly dabaraly çäre geçirildi. Adyndan belli bolşy ýaly, bu çäre «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň täze wezipelerini üstünl...

19.10.2023 Dowamy


Welaýatymyzda halkara onkologiýa merkezi gurlar
Welaýatymyzda halkara onkologiýa merkezi gurlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni Aşgabat şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowa Yslam ösüş bankynyň (YÖB) Türkmenistanyň Mary, Balkan we Leb...

12.10.2023 Dowamy


Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen  binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi
Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi

Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi. Onuň açylyş dabarasyna ýaşulular, saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar. 1984-nji ýyldan bäri işläp gelýän e...

11.10.2023 Dowamy


Saýat etrap hassahanasy döwrebap mümkinçiliklere eýe boldy
Saýat etrap hassahanasy döwrebap mümkinçiliklere eýe boldy

Saýat etrap hassahanasynyň durky täzelenip, ol ― Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramynyň bellenilýän gününde dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Durky täzelenen hassahananyň işine ýaşulular ak pata be...

11.10.2023 Dowamy


«Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi
«Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi

Lebap welaýatynda durky täzelenip, ulanylmaga berlen etrap hassahanalaryna «Toyota» kysymly döwrebap «Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi. Ulaglar hassahanalaryň açylyş dabarasynda gowşuryldy. Welaýatda Saýat we Dänew etrap hassahanalarynyň durky täze...

11.10.2023 Dowamy


Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy 100 ýaşady
Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy 100 ýaşady

Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu dabaralar Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň gündogar sebitdäki şatlygyna şatlyk goşdy. Demirýolçu...

11.10.2023 Dowamy


Hoşallyk maslahaty geçirildi
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Welaýat köpugurly hassahanasynda hormatly Prezidentimiziň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amala aşyran iş saparynyň uly üstünliklere beslenmegi mynasybetli welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat b...

03.10.2023 Dowamy


Ynsan saglygy — ýurdumyzyň baýlygy
Ynsan saglygy — ýurdumyzyň baýlygy

Hojambaz etrap bilim bölümi bilen bilelikde «Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly usuly-amaly maslahatyny geçirildi. Etrabyň 10-njy çagalar bagynda geçirilen çärä çagalar baglarynyň terbiýeçileri we saglygy goraýyş işgärleri gatn...

02.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.