Medeniýet

«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»
«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»

Beýik baýramyň ― Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda şatlyk-şagalaňa beslenýän dabaralar biri-birine utgaşýar. Şeýle ýatdagalyjy çäreleriň biri Saýat etrabyndaky «Han toý» toý mekanynda geçirildi. «Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― b...

25.09.2023 Dowamy


Baýramçylyga bagyşlandy
Baýramçylyga bagyşlandy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýy mynasybetli Çärjew etrap medeniýet bölüminde «Ak ýollara rowan Watan, dowamata dowam Watan» diýen at bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi. Bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri, işjeň partiýa ag...

23.09.2023 Dowamy


“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”
“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”

Türkmenabat şäherindäki “Lebap” toý mekanynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda “Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap...

22.09.2023 Dowamy


“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç
“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Kerki etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly b...

21.09.2023 Dowamy


“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 5-nji we ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda her ýylyň sen...

21.09.2023 Dowamy


“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň...

21.09.2023 Dowamy


“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýatynyň Halaç etrap şahamçasy, Halaç etrap polisiýa bölüminiň ýol gözegçilik gullugy bilen bileli...

20.09.2023 Dowamy


Düşündiriş işleri geçirilýär
Düşündiriş işleri geçirilýär

Şanly ýylymyzyň sentýabrynda üstünlikli geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy gowy netijeler bilen dowam edýär. Döwlet derejesinde asylly däbe öwrülen il-gün bähbitli çärä hemmeleriň işjeň gatnaşýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. “Ýol he...

18.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.