Medeniýet

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň Nakgaş bölüminiň okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragy...

29.11.2023 Dowamy


Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy
Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy

 Çärjew etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň Obanyň taryhyny öwreniş muzeýi welaýatymyzyň ähli mekdep muzeýleriniň arasynda geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolmagy başardy. Ýeri gelende aýtsak, bu bäsleşik umumybilim edaralarynda hereket edýän muzeýl...

08.11.2023 Dowamy


Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde
Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň hünär tehniki okuw mekdebinde okaýan talyplaryň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli...

20.10.2023 Dowamy


Döredijilik duşuşygy geçirildi
Döredijilik duşuşygy geçirildi

Saýat etrabynyň Garabekewül şäherindäki medeniýet öýünde geçirilen döredijilik duşuşygy beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlandy. «Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» diýlip atlandyrylan bu çärä etrabyň jemgyýetçilik g...

20.10.2023 Dowamy


Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr
Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Halaç etrap bölümi, etrap häkimligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Halaç etrap birleşmesi bilen bilelikde Çep...

19.10.2023 Dowamy


“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Çärjew etrap häkimligi we etrap medeniýet bölümi tarapyndan «ak altynly» pellerde gaýratly zähmet çekýän daýhanlaryň armasyny ýetirmek maksady bilen medeni çäreler guralýar. Şeýle çäre golaýda etrabyň «Parahat» daýhan birleşigindäki meýdan düşelge...

18.10.2023 Dowamy


“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sagdyn-durmuş ýörelgesini,...

18.10.2023 Dowamy


Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy
Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet Serhet gullugynyň 2107 harby bölüminde Döwlet Baştutanymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyza Türkmenistanyň “Arkadag” m...

18.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.