Medeniýet

Haly türkmeniň kalbydyr
Haly türkmeniň kalbydyr

Asyrlar boýy halylar adamzat ýaşaýşynyň hemrasy bolupdyr. Olaryň meşhurlygy häzirki günlerde hem pese gaçmaýar. Şeýle-de bolsa ilkinji halynyň haçan dokalandygy hakynda takyk maglumaty aýtmak kyn. Birnäçe halklaryň birek-birekden habarsyz haly dokama...

22.05.2024 Dowamy


Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda
Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda

       Ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň hem-de Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklaryny gorap saklamak maksady bilen «Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrund...

21.03.2024 Dowamy


IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2024
IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2024

Lebap welaýat Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda ýylyň-ýylyna geçirilýän «Iň eýjejik gyzjagaz -2024» atly şadyýan bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Onda bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan 2-4 synplarda okaýan gy...

12.03.2024 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň Nakgaş bölüminiň okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragy...

29.11.2023 Dowamy


Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy
Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy

 Çärjew etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň Obanyň taryhyny öwreniş muzeýi welaýatymyzyň ähli mekdep muzeýleriniň arasynda geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolmagy başardy. Ýeri gelende aýtsak, bu bäsleşik umumybilim edaralarynda hereket edýän muzeýl...

08.11.2023 Dowamy


Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde
Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň hünär tehniki okuw mekdebinde okaýan talyplaryň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli...

20.10.2023 Dowamy


Döredijilik duşuşygy geçirildi
Döredijilik duşuşygy geçirildi

Saýat etrabynyň Garabekewül şäherindäki medeniýet öýünde geçirilen döredijilik duşuşygy beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlandy. «Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» diýlip atlandyrylan bu çärä etrabyň jemgyýetçilik g...

20.10.2023 Dowamy


Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr
Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Halaç etrap bölümi, etrap häkimligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Halaç etrap birleşmesi bilen bilelikde Çep...

19.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.