Syýasat

Bildirişler

“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi
8 aý öň
Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda...
Zyýanly endiklerden daşda durmak
6 aý öň
     Sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak hem-de sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny, asudalygyny üpjün etmek, ynsan saglygyna, ýaş nesilleriň röwşen geljegine, maşgala ojaklarynyň agzybirligine, mäkämligine howp salýan zyýanly ser...
Lebap welaýatynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär
5 aý öň
Şu günler Lebap welaýatynyň saglygy goraýyş edaralarynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär. Bu iş ylmy taýdan esaslandyrylan meýilnama laýyklykda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de Bütindün...
Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.