Syýasat

Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi
Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şaherinde, Suw hojalygy boýunça döwletara utgaşdyryjy toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň wekilleri Syrderýanyň we Amyderýanyň basseýnindäki suw howdanlary barada T...

07.11.2023 Dowamy


Lukmanlar döwlet Baştutanyna hoşallyk bildirdiler
Lukmanlar döwlet Baştutanyna hoşallyk bildirdiler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde Saýat we Dänew etraplarynda durky düýpli täzelenilen hassahanalar işe girizildi. Dünýäniň iň ösen döwletleriniň meşhur kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen abzall...

13.10.2023 Dowamy


Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan çäre geçirildi
Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan çäre geçirildi

Lebap welaýat häkimliginde golaýda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen maslahat geçirildi. «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahrym...

13.10.2023 Dowamy


«Arkadag» medalyna mynasyp boldy
«Arkadag» medalyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permany bilen Lebap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň bäşisi «Arkadag» medaly bilen sylaglanyldy. Olar Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy gora...

12.10.2023 Dowamy


«Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary»
«Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary»

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat we Türkmenabat şäher komitetleriniň hem-de welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramaklarynda şu medeniýet ojagynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary» diýen...

03.10.2023 Dowamy


Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy
Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli tutulan toý-dabaralar ýurdumyzyň çar künjegini giňden gurşap aldy. Lebap ilinde-de naýbaşy baýramymyzyň şanyna uludan toý tutuldy. Türkmenabat şäherindäki baş Baýdak meýdançasy toý lybasyna besl...

28.09.2023 Dowamy


"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"
"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet merkezinde "Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşli...

26.09.2023 Dowamy


“Milletler tanalar Lideri bilen”
“Milletler tanalar Lideri bilen”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy, etrap bilim bölümi bilen bilelikde, ýurdymyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň...

26.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.