Syýasat

Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy
Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli tutulan toý-dabaralar ýurdumyzyň çar künjegini giňden gurşap aldy. Lebap ilinde-de naýbaşy baýramymyzyň şanyna uludan toý tutuldy. Türkmenabat şäherindäki baş Baýdak meýdançasy toý lybasyna besl...

28.09.2023 Dowamy


"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"
"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet merkezinde "Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşli...

26.09.2023 Dowamy


“Milletler tanalar Lideri bilen”
“Milletler tanalar Lideri bilen”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy, etrap bilim bölümi bilen bilelikde, ýurdymyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň...

26.09.2023 Dowamy


“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”
“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Astanababa şäherçe geňeşinde zähmet çekýän işgärleriň we raýatlaryň gatnaşmagynda 24-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň kabul eden...

26.09.2023 Dowamy


Taryhy sapaga bagyşlanan maslahat geçirildi
Taryhy sapaga bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat häkimliginde «Gahryman Arkadagymyzyň Döwletlilik taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik gu...

13.09.2023 Dowamy


"Halkara hyzmatdaşlygynda türkmen ýaşlarynyň orny" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
"Halkara hyzmatdaşlygynda türkmen ýaşlarynyň orny" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda etrabyň 2-13-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly ady...

30.08.2023 Dowamy


Ýaşlar syýasatynyň dünýäde dabaralanmasy
Ýaşlar syýasatynyň dünýäde dabaralanmasy

Türkmenabat şäher häkimliginde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Guramanyň welaýat geňeşiniň guramagynda geçirilen bu masla...

28.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly
Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly

     Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat hem-de Kerki etrap komitetleriniň, Kerki etrap häkimliginiň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we j...

15.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.