Bildirişler

“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi
“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda...

21.04.2021 Dowamy


Türkmenistanyň howa menzillerinde ýük ugratmak boýunça täze hyzmat ýola goýuldy
Türkmenistanyň howa menzillerinde ýük ugratmak boýunça täze hyzmat ýola goýuldy

Türkmenabadyň halkara howa menziliniň ýolagçy terminalynda we ýük terminalynda ýurduň ähli welaýatlaryna ýük ugratmak hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Şeýle hyzmat ýurduň beýleki howa menzillerinde hem elýeterlidir. Bildirişde hem ýazylyşy...

11.02.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýar
Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýar

HORMATLY RAÝATLAR! Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatymyzyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR (2020-nji ýylyň deka...

13.01.2021 Dowamy


Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky özüniň täze «Cash back» sylaglandyrmak hyzmatyny hödürleýär
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky özüniň täze «Cash back» sylaglandyrmak hyzmatyny hödürleýär

2021-nji — Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli bankymyza degişli «Altyn Asyr» we «Maşgala» bank kartlaryna 2020-nji ýylyň 1-nji noýabryndan 31-nji dekabryna çenli mebel we durmuş tehniki serişdeleri üçin söwda nokatlarynda nagt däl görnüşinde (şol sand...

09.01.2021 Dowamy


Türkmenistanda "Sanly.tm" atly milli elektron-poçta hödürlendi
Türkmenistanda "Sanly.tm" atly milli elektron-poçta hödürlendi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara serginiň çäginde "Türkmenaragatnaşyk" agentligi "Sanly.tm" atly täze milli elektron poçtanyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. "Sanly.tm" atly täze häzirki zaman elektron-poçtasy...

27.12.2020 Dowamy


“Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy öz müşderilerine 071 tehniki goldaw hyzmatyny ýola goýdy.
“Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy öz müşderilerine 071 tehniki goldaw hyzmatyny ýola goýdy.

Islendik raýat 071 belgä jaň edip biler we: 071 belgä jaň etmek arkaly şulary edip bilersiňiz: Uzak aralyga ýa-da halkara jaňlary sargyt edip bilersiňiz; “09” goldaw hyzmatyna meňzeş kömek üçin maglumatlary alyp bilersiňiz; “Türkmentelekom” m...

27.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.