Bildirişler

«FARAP» ŞYPAHANASY RAÝATLARY KABUL EDIP BAŞLADY
«FARAP» ŞYPAHANASY RAÝATLARY KABUL EDIP BAŞLADY

«Farap» şypahanasy saglygyny berkitmek isleýän raýatlarymyzy ýene-de kabul edip başlady.Bu ýerde wagtlaýyn bejeriş-abatlaýyş we öňüni alyş çäreleri geçirildi. Şol çäreleriň çäginde şypahanalardan talap edilýän arassaçylyk we sanitariýa düzgünleriniň...

11.08.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär
Lebap welaýatynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär

Şu günler Lebap welaýatynyň saglygy goraýyş edaralarynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär. Bu iş ylmy taýdan esaslandyrylan meýilnama laýyklykda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de Bütindün...

19.07.2021 Dowamy


Zyýanly endiklerden daşda durmak
Zyýanly endiklerden daşda durmak

     Sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak hem-de sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny, asudalygyny üpjün etmek, ynsan saglygyna, ýaş nesilleriň röwşen geljegine, maşgala ojaklarynyň agzybirligine, mäkämligine howp salýan zyýanly ser...

09.07.2021 Dowamy


“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi
“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda...

21.04.2021 Dowamy


Türkmenistanyň howa menzillerinde ýük ugratmak boýunça täze hyzmat ýola goýuldy
Türkmenistanyň howa menzillerinde ýük ugratmak boýunça täze hyzmat ýola goýuldy

Türkmenabadyň halkara howa menziliniň ýolagçy terminalynda we ýük terminalynda ýurduň ähli welaýatlaryna ýük ugratmak hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Şeýle hyzmat ýurduň beýleki howa menzillerinde hem elýeterlidir. Bildirişde hem ýazylyşy...

11.02.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýar
Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýar

HORMATLY RAÝATLAR! Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatymyzyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR (2020-nji ýylyň deka...

13.01.2021 Dowamy


Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky özüniň täze «Cash back» sylaglandyrmak hyzmatyny hödürleýär
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky özüniň täze «Cash back» sylaglandyrmak hyzmatyny hödürleýär

2021-nji — Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli bankymyza degişli «Altyn Asyr» we «Maşgala» bank kartlaryna 2020-nji ýylyň 1-nji noýabryndan 31-nji dekabryna çenli mebel we durmuş tehniki serişdeleri üçin söwda nokatlarynda nagt däl görnüşinde (şol sand...

09.01.2021 Dowamy


Türkmenistanda "Sanly.tm" atly milli elektron-poçta hödürlendi
Türkmenistanda "Sanly.tm" atly milli elektron-poçta hödürlendi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara serginiň çäginde "Türkmenaragatnaşyk" agentligi "Sanly.tm" atly täze milli elektron poçtanyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. "Sanly.tm" atly täze häzirki zaman elektron-poçtasy...

27.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.