Täzelikler

“Watan goragy mukaddesdir” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Watan goragy mukaddesdir” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

     “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, ýaşlaryň arasynda watançylyk terbiýesini ýokarland...

08.12.2022 Dowamy


Dillerde Bitaraplyk waspy
Dillerde Bitaraplyk waspy

     Şu günler Garaşsyz hem baky Bitarap Diýarymyzda hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp medeni-köpçilik, syýasy-terbiýeçilik çäreleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri Saýat etrabynyň 31-nji orta mekdebin...

08.12.2022 Dowamy


Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň guramagynda talyp ýaşlar bilen wagyz-nesihat we terbiýeçilik ähmiýetli duşuşyk geçirildi. Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde...

08.12.2022 Dowamy


"Bäş nur" hojalyk jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda pomidor hasyly ýygnalyp başlandy
"Bäş nur" hojalyk jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda pomidor hasyly ýygnalyp başlandy

      Çärjew etrabynyň Talhanbazar geňeşliginiň çäginde ýerleşýän "Bäş nur" hojalyk jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda pomidor hasyly ýygnalyp başlandy. Bu ýerde her ýyl 600 tonnadan gowrak pomidor hasyly ýetişdirilýär. Ýokary hilli pomi...

07.12.2022 Dowamy


Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli wagtlaýyn sergi açyldy
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli wagtlaýyn sergi açyldy

     Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde hem "Bitaraplyk — parahat we abadan ösüş" atly wagtlaýyn sergi açyldy. Serginiň açylyş dabarasyna Lebap welaýat polisiýa müdirliginiň, Çärjew etrap kazyýetiniň wekilleri hem-de Leba...

07.12.2022 Dowamy


«Begşaha» hususy kärhanasynda zenanlara niýetlenen ştapel önümleri dokalýar
«Begşaha» hususy kärhanasynda zenanlara niýetlenen ştapel önümleri dokalýar

     Türkmenabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan "Begşaha" hususy kärhanasynda zenanlara niýetlenen ştapel polotnosynyň aýda 120 müň metri dokalýar. Bu mata görnüşi nah we wiskoza garyn...

07.12.2022 Dowamy


“Berakarar döňwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň kämil ýaşlary–bagtyýar geljegiň binýady”
“Berakarar döňwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň kämil ýaşlary–bagtyýar geljegiň binýady”

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşleri, Halaç etrabynyň 6-7-11-29-njy orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçy oglanlarynyň hem-de mugallymlarynyň gatnaşmagynda ýaşlaryň ähli...

07.12.2022 Dowamy


“Maşgala mukaddesligi-baky ýörelge” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Maşgala mukaddesligi-baky ýörelge” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň hem-de mugallymlarynyň gatnaşmagynda pederlerimizden gelýän halal we p...

07.12.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.