Täzelikler

“Pyragyň arzuwlan zamany geldi” atly aýdym-sazly dynç alyş çäresi geçirildi
“Pyragyň arzuwlan zamany geldi” atly aýdym-sazly dynç alyş çäresi geçirildi

        Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Medeniýet we sungat işgärleriniň güni   hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli baýramçylygy dabaralandy...

29.06.2022 Dowamy


Milli mirasymyz-buýsanjymyz
Milli mirasymyz-buýsanjymyz

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň edara-guramalarynda zähmet çekýän ýaş agzalaryň gatnaşmagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşla...

29.06.2022 Dowamy


Ekinlere zyýan berijileriň garşysyna biologiki usul bilen göreşýärler
Ekinlere zyýan berijileriň garşysyna biologiki usul bilen göreşýärler

   Lebap welaýat "Dökünhimiýa" müdirliginiň biolaboratoriýalarynyň hünärmenleri ekinleri zyýankeşlerden goramak işine netijeli gatnaşýarlar. Müdirligiň düzüminde biolaboratoriýalaryň 19-sy bolup, olarda möhüm işler talabalaýyk ýola goýulýar...

28.06.2022 Dowamy


Lebap welaýatynyň meýletinçileri ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guran pikir alyşmasyna gatnaşdylar
Lebap welaýatynyň meýletinçileri ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guran pikir alyşmasyna gatnaşdylar

         Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň meýletinçileri Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda "Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşy...

28.06.2022 Dowamy


Medeniýet halkyň kalby, sungat milletiň mertebesi-Magtymguly Pyragy bütin dünýäň göwher gaşy
Medeniýet halkyň kalby, sungat milletiň mertebesi-Magtymguly Pyragy bütin dünýäň göwher gaşy

       Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Çärjew etrabynyň Gaýybaýat oba medeniýet öýünde medeniýet we sungat işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Le...

27.06.2022 Dowamy


Türkmenabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýuldy
Türkmenabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýuldy

       Däp bolşy ýaly, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bellenilýän güni, Türkmenabat şäherinde klassyk şahyr Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy boldy. Türkmenaba...

27.06.2022 Dowamy


“Gadymy taryhym-hazyna genjim” atly wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi
“Gadymy taryhym-hazyna genjim” atly wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi

    Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň Türkmenabat bölüminiň, Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde gurnamagynda sagl...

27.06.2022 Dowamy


Halaç etrabynda bagbanlaryň arasynda bäsleşik geçirildi
Halaç etrabynda bagbanlaryň arasynda bäsleşik geçirildi

       Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginde "Ussat bagban" ady bilen bäsleşik geçirildi. Oňa bagbançylyk we seçgiçilik bilen meşgullanýan dürli ýaşdaky bagbanlar gatnaşdylar. Bagyndaky erikd...

27.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.