Täzelikler

Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy
Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistana wekilçilik eden köýtendagly türgen Maýsa Pardaýewa türkmen ýygyndysyna ilkinji medaly sowgat etdi. Has t...

28.09.2023 Dowamy


«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular
«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulaglar kärhanasynyň işçileri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli yglan edilen zähmet bäsleşiginiň ýeňijisi boldular. Müdirligiň işgärleri welaýatyň çar ýanynda ýerleşýän gaz känleri we önümçilik desga...

28.09.2023 Dowamy


Ildeşimiz — halkara bäsleşiginiň ýeňijisi
Ildeşimiz — halkara bäsleşiginiň ýeňijisi

Üstümizdäki ýylda Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň — TÜRKSOÝ-yň döredilenine 30 ýyl doldy. Şanly sene mynasybetli bu gurama agza bolup durýan döwletleriň wekilleriniň gatnaşmaklarynda ylmy-amaly maslahatlar, festiwallar, bäsleşikler geçirildi....

28.09.2023 Dowamy


Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy
Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli tutulan toý-dabaralar ýurdumyzyň çar künjegini giňden gurşap aldy. Lebap ilinde-de naýbaşy baýramymyzyň şanyna uludan toý tutuldy. Türkmenabat şäherindäki baş Baýdak meýdançasy toý lybasyna besl...

28.09.2023 Dowamy


"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"
"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet merkezinde "Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşli...

26.09.2023 Dowamy


“Milletler tanalar Lideri bilen”
“Milletler tanalar Lideri bilen”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy, etrap bilim bölümi bilen bilelikde, ýurdymyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň...

26.09.2023 Dowamy


“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”
“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Astanababa şäherçe geňeşinde zähmet çekýän işgärleriň we raýatlaryň gatnaşmagynda 24-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň kabul eden...

26.09.2023 Dowamy


Daýahatyn kerwensaraýyny ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek boýunça iş alnyp barylýar
Daýahatyn kerwensaraýyny ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek boýunça iş alnyp barylýar

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşen gadymy Daýahatyn kerwensaraýyny Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak boýuna degişli işleri alyp barýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisinde...

26.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.