Täzelikler

Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy Türkmenabatdaky kärhananyň täze önümhanasyna maýa goýar
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy Türkmenabatdaky kärhananyň täze önümhanasyna maýa goýar

Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy Türkmenistandaky iri taslamalaryň üçüsine, şol sanda Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda guruljak garyşyk dökünleri öndürýän önümhana maýa goýar. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär.Bu ba...

18.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi
Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi

Howandarlyga mätäç çagalaryň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna şu ýyl Lebap welaýatynda 5 çaga operasiýa edildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.Welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny g...

18.09.2021 Dowamy


Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi
Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi

Farap etrap häkimligi we Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komiteti tarapyndan «Dostluk» daýhan birleşigine degişli «ak altynly» atyzlaryň birinde ýygymçylaryň arasynda zähmet bäsleşigi geçirildi. Oňa etrabyň saýlama ýygymçylarynyň 30-sy gatnaş...

17.09.2021 Dowamy


Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda ýyllyk meýilnama ik essä ýakyn ýerine ýetirildi
Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda ýyllyk meýilnama ik essä ýakyn ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynyň hünärmenleri ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň artygy bilen berjaý etdiler.Zawodyň hünärmenleri dekabr aýynyň soňuna çenli 1 million 68 müň manatlyk işi ýerine ýetirmelidiler. Geçen sekiz aýda bu görk...

17.09.2021 Dowamy


Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler
Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň wekilleri sürüjileriň we pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler.«Ýol hereketiniň howpsuzl...

13.09.2021 Dowamy


Lebap welaýatynda boş iş orunlaryna hünärmenleri çagyrýarlar
Lebap welaýatynda boş iş orunlaryna hünärmenleri çagyrýarlar

Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň dürli hünärler boýunça işe çagyrýandygy baradaky maglumat raýatlaryň dykgatyna ýetirilýär.Türkmenabat şäherinde we etrapl...

11.09.2021 Dowamy


Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler
Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler

Döwletli etrabyndaky Dostluk galla önümleri kärhanasynda geçen sekiz aýy ýokary görkezijiler bilen jemlediler.Bu ýerde geçen döwürde bugdaýyň 21,6 müň tonnadan gowragy gaýtadan işlenilip, ondan unuň 16,2 müň tonnadan gowragy, kepegiň hem 5 müň tonnad...

11.09.2021 Dowamy


Türkmenabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermek üçin saýlaw uçastogy işlär
Türkmenabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermek üçin saýlaw uçastogy işlär

Russiýalylaryň Döwlet Dumasyna saýlawlarda ses bermekleri üçin Türkmenistanyň bäş şäherinde saýlaw uçastoklary guralar. Uçastoklar Aşgabatda, Türkmenbaşyda, Daşoguzda, Türkmenabatda we Maryda işlärler. Aşgabatda ol «Rus öýüniň», Türkmenbaşy şähe...

09.09.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.