Täzelikler

Lebap welaýaty Täze 2022-nji ýyly garşylaýar
Lebap welaýaty Täze 2022-nji ýyly garşylaýar

Täze ýyl ― egsilmez şatlygyň baýramy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz watandaşlarymyzyň şatlygyna şatlyk goşýar. 2021-nji we 2022-nji ýyllaryň sepgidindäki baýramçylyk günleri hem şeýle ýakymly pursatlara beslenýär.&...

31.12.2021 Dowamy


В предновогодние дни вырос объем производства хлеба
В предновогодние дни вырос объем производства хлеба

В пекарне №1 города Туркменабат в предновогодние дни ежедневно производится около 47 тонн хлеба и реализуется населению. Этот показатель на 1,5 тонны больше, чем в обычные дни. Лепешки и буханки выпечки пекарни реализуются в магазинах и праздни...

31.12.2021 Dowamy


Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi
Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşda oglanlaryň arasynda Dänew etraby, gyzlaryň arasynda Türkmenabat şäheri birinji orna mynasyp boldy. Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde geç...

31.12.2021 Dowamy


Nebit-gaz gazetiniň Lebap welaýaty boýunça habarçysy bäsleşigiň ýeňijisi boldy
Nebit-gaz gazetiniň Lebap welaýaty boýunça habarçysy bäsleşigiň ýeňijisi boldy

              Nebit-gaz gazetiniň Lebap welaýaty boýunça habarçysy Mämmetgylyç Kütiýew bu neşiriň yglan eden döredijilik bäsleşiginde ikinji baýrakly orna mynasyp boldy. Lebap welaýatynyň  habarçysy iki ugur bo...

22.12.2021 Dowamy


TDMI-niň talyplary iňlis dilinde makala ýazmak bäsleşiginde ýeňiji boldular
TDMI-niň talyplary iňlis dilinde makala ýazmak bäsleşiginde ýeňiji boldular

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan yglan edilen iňlis dilinde makala ýazmak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy.Bäsleşik ýurduň ýokary okuw mekdepleri...

15.12.2021 Dowamy


Magdanly çörek önümçilik bölüminde her aýda çörek we çörek önümleriniň 110 tonnadan gowragy bişirilýär
Magdanly çörek önümçilik bölüminde her aýda çörek we çörek önümleriniň 110 tonnadan gowragy bişirilýär

Dostluk galla önümleri kärhanasynyň Magdanly çörek önümçilik bölüminiň zähmetkeşleri çöregiň ilhalar görnüşleriniň Magdanly şäheriniň we Garlyk şäherçesiniň ilatynyň saçagynda bol bolmagyny gazanýarlar.Çörek bişirijiler her aýda çörek we çörek önümle...

14.12.2021 Dowamy


Türkmenistanda ýene bir täze gaz ýatagy ulanyşa girizildi
Türkmenistanda ýene bir täze gaz ýatagy ulanyşa girizildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulanyşyndaky gaz ýataklarynyň sanawynyň üsti «Agarguýy» ýatagy bilen ýetirildi. Ýakynda bu ýerde iki sany guýy burawlanylyp, olardan gymmatly uglewodorod akymy alyndy. «Malaý» iri ga...

14.12.2021 Dowamy


Lebaply telekeçiler 24 müň 831 tonnadan geçirip, oba hojalyk önümlerini öndürdiler
Lebaply telekeçiler 24 müň 831 tonnadan geçirip, oba hojalyk önümlerini öndürdiler

Lebap welaýatynyň telekeçileri ýylyň başyndan bäri 24 müň 831 tonna gowrak gök, bakja we beýleki oba hojalyk önümlerininiň hasylyny ýetişdirdiler.Şeýlelikde, olar daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge saldamly goşan...

14.12.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.