Täzelikler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada

Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede guralýan ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary hormatly Prezidentimiziň sporty hem...

08.12.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda adam saglygyna iň gymmatly hazyna hökmünde garalýar. “Sagdyn bedende – sagdyn ruh” pähimden ugur alýan halkymyz hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen bedent...

29.11.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň Nakgaş bölüminiň okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragy...

29.11.2023 Dowamy


Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy
Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy

 Çärjew etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň Obanyň taryhyny öwreniş muzeýi welaýatymyzyň ähli mekdep muzeýleriniň arasynda geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolmagy başardy. Ýeri gelende aýtsak, bu bäsleşik umumybilim edaralarynda hereket edýän muzeýl...

08.11.2023 Dowamy


Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda  küşt boýunça etrap çempionaty geçirildi
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda küşt boýunça etrap çempionaty geçirildi

Dänew etrabynyň 1-nji sport mekdebinde 8, 10, 12, 14 we 16 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda küşt boýunça etrabyň açyk çempionaty geçirildi. Oňa ýaş türgenleriň 150-ä golaýy gatnaşdy. Olar  — adaty, rapid we blis görnüşleri boýunça öz aralarynd...

08.11.2023 Dowamy


Ýaş daýhan şu ýyl 80 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär
Ýaş daýhan şu ýyl 80 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär

Köýtendag şäheriniň ýaşaýjysy Röwşen Jumanazarow 99 ýyllyk möhlet bilen alan 72 gektarlyk ýer gaznasyndan ýylyň-ýylyna bol hasyl alýar. Geçen ýyl Röwşen maşgala agzalary bilen idegi mazaly ýetirilen ýeriniň 28 gektaryna gowaça, ýene-de şonça gekta...

07.11.2023 Dowamy


Köýtendagly hususyýetçi pomidor we bolgar burçundan 160 tonna hasyla garaşýar
Köýtendagly hususyýetçi pomidor we bolgar burçundan 160 tonna hasyla garaşýar

Köýtendagly hususyýetçi Rinat Irgaşow 2017-nji ýylda etrabyň «Dostluk» daýhan birleşiginden bölünip berlen 2 gektar ýerde ýyladyşhana gurup, gök önümleriň dürli görnüşlerini ýetişdirýär. Daýhan ýigit işi ilki pomidordyr hyýaryň köp hasyl berýän görnü...

07.11.2023 Dowamy


Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi
Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şaherinde, Suw hojalygy boýunça döwletara utgaşdyryjy toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň wekilleri Syrderýanyň we Amyderýanyň basseýnindäki suw howdanlary barada T...

07.11.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.