Esasy habarlar

Biz, Arkadag Serdarly Watanyň  bagtyýar nesilleri
Biz, Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri

                  2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýunyň giňden dabaralandyrylýan günlerinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky...

21.05.2024 Dowamy


Lebap welaýatynyň atçylyk-sport toplumynda ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi
Lebap welaýatynyň atçylyk-sport toplumynda ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi

Şu gün — Lebap welaýatynyň atçylyk-sport toplumynda ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi. Möwsümiň badalga almagy mynasybetli welaýat atçylyk-sport topulymynyň öňündäki giň meýdança milli öwüşginlere baý boldy. Bu ýerde  sungat ussatlaryny...

20.05.2024 Dowamy


Lebap welaýatynda Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni bellendi
Lebap welaýatynda Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni bellendi

        Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän goşa baýramy belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň we Baş baýdag...

20.05.2024 Dowamy


Aşgabatda BMGÖM tarapyndan ýörite okuwlar geçirildi
Aşgabatda BMGÖM tarapyndan ýörite okuwlar geçirildi

14-15-nji maýda Aşgabatda BMGÖM bilen Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki «Türkmenistanda durnukly şäherler: Aşgabat we Awazada ýaşyl şäherleriň toplumlaýyn ösüşi» taslamasynyň çäginde welaýatlaryň daşky gurşawy goramak gu...

16.05.2024 Dowamy


Berkarar döwletiň kämil ýaşlary
Berkarar döwletiň kämil ýaşlary

Ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň ruhy taýdan ösmegini, ahlak, edep häsiýetleriniň berkemegini gazanmakdan şeýle-de, medeni mirasymyzy, milli medeniýetimizi we sungatymyzy yzygiderli ösdürmäge, ösüp gelýän ýaş nesliň zehinli hünärmenler bolup ýetişmeklerin...

16.05.2024 Dowamy


Bakylyga öwrülen mertler
Bakylyga öwrülen mertler

2024-nji ýylyň 2-nji maýynda Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan ýaşulularyň hem-de tylda zähmet çeken zenanlaryň şan-şöhratyny wasp etmek maksady bilen Il sylagly ýaşulylar, talyplaryň, işçi ýaşlarynyň arasynda Türkm...

03.05.2024 Dowamy


Sanly dünýä: Ýaşlar. Ösüş. Geljek.
Sanly dünýä: Ýaşlar. Ösüş. Geljek.

2024-nji ýylyň 29-njy aprelinde 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde «T...

30.04.2024 Dowamy


ÝAŞ ÝANGYN SÖNDÜRIJILER
ÝAŞ ÝANGYN SÖNDÜRIJILER

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy diýlip ykrar edilen döwletimizde ýaşlary sporta köpçülikleýin çekmek maksady bilen giň gerimli çäreler, sport ýaryşlary yzygiderli dowam edýär. Golaýda şeýle çäreleriň biri Türkmenabat şäherindäki 14-nji sport me...

19.04.2024 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.