Esasy habarlar

Lebap welaýatynda hasyl baýramy mynasybetli sergi guraldy
Lebap welaýatynda hasyl baýramy mynasybetli sergi guraldy

Şu gün Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli wagtlaýyn sergi öz işine başlady.

08.11.2023 Dowamy


Türkmenabatda ilkinji kibersport kluby açyldy
Türkmenabatda ilkinji kibersport kluby açyldy

Türkmenabatda ilkinji kibersport kluby açyldyTürkmenabat şäherinde oýunlaryň birinji derejeli gurşawyna siňmek isleýänler üçin «GamerX» atly ilkinji kibersport kompýuter kluby işläp başlady.Iň döwrebap mümkinçilikler bilen üpjün edilen oýun zalynda 3...

07.11.2023 Dowamy


ÝURDUMYZDA ÄHLIHALK BAG EKMEK DABARASY GEÇIRILDI
ÝURDUMYZDA ÄHLIHALK BAG EKMEK DABARASY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 4-nji noýabrnda Lebap welaýatynda güýzki bag ekmek dabarasy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Umumymilli bag ekiş çäresine Lebap welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew hem-de Lebap welaýatynyň edara, guramalaryň ýolbaşçylar...

04.11.2023 Dowamy


Wagtlaýyn sergi açyldy
Wagtlaýyn sergi açyldy

Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Ýaşulularyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi» atly wagtlaýyn serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti, Türkmenistany...

30.09.2023 Dowamy


«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynda ýeňiji boldy
«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynda ýeňiji boldy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» aýdym-sazly bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemi jemlendi. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasyndaky» tür...

07.09.2023 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy

Şu gün bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Serdar Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda, Türkmenab...

01.09.2023 Dowamy


ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi
ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi

«ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepleri» atly taslama 1953-nji ýylda badalga aldy. Ol tutuş dünýäniň bilim edaralaryny umumy maksadyň – parahatçylyk döredijilik we ynsanperwerlik gymmatlyklary ilerletmek, medeniýetleriň arasyndaky netijeli gatnaşyklary...

01.09.2023 Dowamy


29 müňe golaý körpelerimiz mekdebe "Salam!" bererler
29 müňe golaý körpelerimiz mekdebe "Salam!" bererler

Şu ýyl Lebap welaýatymyzda orta mekdeplerde körpeleriň 29 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar. Olara täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan netbuklar sowgat ediler. Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugally...

01.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.