Esasy habarlar

Ak mermere beslenen Aşgabat
Ak mermere beslenen Aşgabat

   ,,Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýylynda ýurdumyzda toýlar toýlara ulaşýar. Watanymyzyň at-owazasy älem içre dabaralanýar. Ak mermere beslenen Aşgabat hem gözelligi we haýran galdyryjy binagärlik sungatynyň inçe syr...

11.05.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň ykdysady ösüşleri
Lebap welaýatynyň ykdysady ösüşleri

   Lebap welaýaty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Günorta-Gündogarynda ýerleşmek bilen, onuň tutýan meýdany 93,73 müň inedördül kilometre deň bolup, ýurdumyzyň umumy tutýan meýdanynyň 19,1 göterimine deňdir. Welaýatyň bol suwly A...

06.05.2021 Dowamy


Welaýatymyzda gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.
Welaýatymyzda gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

   Ekişde ulanyljak tehnikalaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek boýunça Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynyň zähmet adamlary hem netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Şu günlerde zawodda ekişde ulanyljak dürli kysymly tehnik...

05.05.2021 Dowamy


Türkmenistanda pandemiýa döwründe Awazada dynç almagyň tertibi kesgitlenildi
Türkmenistanda pandemiýa döwründe Awazada dynç almagyň tertibi kesgitlenildi

       3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda Keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan daşary toparyň başlygy N.Amannepesow häzirki...

04.05.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Igor Makarowy kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Igor Makarowy kabul etdi

9-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) Ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor Makarowy kabul etdi. Şu ýylyň 13 — 17-nji oktýabrynda geçiriljek Welotrek boýunça d...

11.03.2021 Dowamy


MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY ROWAÇLANÝAR
MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY ROWAÇLANÝAR

 1. Dünýäde — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly «Eger-de milletiň erkana we özerkli ýaşaýşyny bürgüt hem laçyn guşlaryň öz dünýäsinde erkana, parahat ýaýnaýşyna meňzetsek, olar şunda öz goşa ganatlaryna daýanýandyrlar. Şeýlelikde, çeper di...

11.02.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýet we bank ulgamynyň öňünde möhüm tabşyryklary goýdy
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýet we bank ulgamynyň öňünde möhüm tabşyryklary goýdy

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýet we bank ulgamynyň işine bagyşlanan iş maslahatynda toplumyň işini gowulandyrmak üçin, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý ýylynda hemmeleriň has tijenip işlemelidigini nygtady. Häzirki döwürde...

11.02.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy boýunça taýýarlanan taslamalar b...

27.01.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.