Esasy habarlar

Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 2022 — 2028-nji ýyllarda Lebap welaýatynda 43 sany bina we desga gurlar
Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 2022 — 2028-nji ýyllarda Lebap welaýatynda 43 sany bina we desga gurlar

      Lebap welaýatynda Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 2022 - 2028-nji ýyllarda 43 sany bina we desga gurlar. Şolaryň 3 sanysy hassahana, 5 sanysy saglyk öýi we merkezi, 6 sanysy mekdebe çenli çagalar edarasy, 18 sanysy umumybili...

22.09.2022 Dowamy


Eziz Diýar toýa barýar!
Eziz Diýar toýa barýar!

       Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň medeniýet öýünde Garaşsyz hem, baky Bitarap Watanymyzyň şanly 31 ýyllygyna bagyşlanyp, aýdym-sazly dabara geçirildi. Onda il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler önümçiligiň öňdebaryjylary s...

20.09.2022 Dowamy


"Döwleti hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr" atly bäsleşiginiň jemi jemlendi
"Döwleti hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr" atly bäsleşiginiň jemi jemlendi

      Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda bagtly maşgalalaryň arasynda yglan e...

23.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti "Üçajy ― Zergär" gaz geçirijisiniň işine ak pata berdi
Türkmenistanyň Prezidenti "Üçajy ― Zergär" gaz geçirijisiniň işine ak pata berdi

     Farap etrabynyň çägindäki "Gadyn" gaz ýygnaýjy bekedi işe girizileninden soň, "Türkmengaz" döwlet konserniniň hünärmeni awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy bekedinden teleköpri arkaly Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowdan...

20.06.2022 Dowamy


Arkadagly Prezidentimiz Çärjew etrabynyň zähmetkeşleri bilen hem duşuşdy
Arkadagly Prezidentimiz Çärjew etrabynyň zähmetkeşleri bilen hem duşuşdy

      Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Çärjew etrabynyň "Watan" daýhan birleşiginde gallaçy kärendeçiler we mehanizatorlar bilen duşuşdy. Daýhan birleşiginiň çägindäki gallal...

19.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti "Gadyn" gaz ýygnaýjy bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti "Gadyn" gaz ýygnaýjy bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

    Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Farap etrabynyň çäginde ýerleşýän "Gadyn" gaz ýygnaýjy bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutany medeniýet we sungat işgärleriniň ç...

19.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlenildi
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlenildi

    Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2022-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri mälim boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karar...

13.06.2022 Dowamy


Lebap welaýat Köpugurly hassahanasynda Owganystanyň halky hem bejergi alyp biler
Lebap welaýat Köpugurly hassahanasynda Owganystanyň halky hem bejergi alyp biler

      Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynda saparda bolmagynyň çäklerinde welaýat köpugurly hassahanasynda saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary A.Germanowyň hem-de Lebap welaýat köpugurly hassahanasynyň...

10.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.