Esasy habarlar

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynda ýeňiji boldy
«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynda ýeňiji boldy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» aýdym-sazly bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemi jemlendi. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasyndaky» tür...

07.09.2023 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy

Şu gün bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Serdar Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda, Türkmenab...

01.09.2023 Dowamy


ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi
ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi

«ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepleri» atly taslama 1953-nji ýylda badalga aldy. Ol tutuş dünýäniň bilim edaralaryny umumy maksadyň – parahatçylyk döredijilik we ynsanperwerlik gymmatlyklary ilerletmek, medeniýetleriň arasyndaky netijeli gatnaşyklary...

01.09.2023 Dowamy


29 müňe golaý körpelerimiz mekdebe "Salam!" bererler
29 müňe golaý körpelerimiz mekdebe "Salam!" bererler

Şu ýyl Lebap welaýatymyzda orta mekdeplerde körpeleriň 29 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar. Olara täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan netbuklar sowgat ediler. Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugally...

01.09.2023 Dowamy


Watansöýüjilik mekdebine tagzym
Watansöýüjilik mekdebine tagzym

Welaýat häkimliginde geçirilen «Arkadagyň watansöýüjilik mekdebi» atly wagyz-nesihat çäresi goşa hoş habara ― Gahryman Arkadagymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygrynyň dünýä inmegine hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

29.08.2023 Dowamy


Bugdaýyň täze sortlary ekiler
Bugdaýyň täze sortlary ekiler

Welaýatymyzda ekerançylyk meýdanlarynda birnäçe ýyl bäri bugdaýyň «Ýuna», «Wasso», «Kalym», «Batko» ýaly sortlary ekilip gelinýär. Şonuň üçin indi olaryň ýerini çalyşmagyň wagty geldi. Hut şu maksat bilen-de, geçen ýyl Russiýa Federasiýasyndan Tür...

28.08.2023 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym! – 2023» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
«Ýaňlan, Diýarym! – 2023» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen «Ýaňlan, Diýarym! – 2023» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi, ol her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsle...

26.08.2023 Dowamy


Şowhunly çykyşlar!
Şowhunly çykyşlar!

Şu günler Russiýanyň döwlet sirkiniň, Wernadskiý şaýolundaky Moskwanyň uly döwlet sirkiniň hem-de Nikuliniň Swetnoý bulwardaky Moskwa sirkiniň artistleri Türkmenabat şäherinde myhmançylykda. Olaryň şowhunly çykyşlary awgust aýynyň 20―27-si aralygynda...

23.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.