Esasy habarlar

Lebaply telekeçiler önümlerini daşary ýurtlara iberýärler
Lebaply telekeçiler önümlerini daşary ýurtlara iberýärler

     2023-nji ýylyň ilkinji aýynda Lebaply telekeçileriň üçüsi senagat önümlerini daşary ýurtlara ugratdylar. Olar "Mizemez gadam", "Türkmen ojagy" we "Altyn bürgüt" hususy kärhanalarydyr. Daşary ýurtly işewürler türkmen telekeçiler...

04.02.2023 Dowamy


Lebap welaýatynda 23,39 milliard manada deň bolan senagat önümleri öndürildi
Lebap welaýatynda 23,39 milliard manada deň bolan senagat önümleri öndürildi

     Lebap welaýatynda 2022-nji ýylda öndürilen senagat önümleriniň umumy möçberi 23,39 milliard manada deň boldy. Şol önümleriň 7,5 milliard manada golaýy döwlet kärhanalarynda öndürildi. Döwlete degişli iri we orta senagat kärhanalar...

04.02.2023 Dowamy


4-nji fewraldan "Kerki ― Daşoguz" ugry boýunça uçar gatnawy dikeldiler
4-nji fewraldan "Kerki ― Daşoguz" ugry boýunça uçar gatnawy dikeldiler

     1-nji fewraldan başlap, "Türkmenistan" awiakompaniýasy "Aşgabat ― Kerki ― Aşgabat" gatnawlarynyň rejesine üýtgeşmeleri girzidi. Bu ugur boýunça uçuşlar, ozalkysy ýaly, hepdäniň duşenbe, çarşenbe, anna, şenbe we ýekşenbe günleri...

31.01.2023 Dowamy


Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy
Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy

     Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň degişli Karary kabul edildi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serd...

27.01.2023 Dowamy


Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

     Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň möhüm tapgyrlarynyň...

26.01.2023 Dowamy


Lebapda konditer, et, şöhlat we çörek önümleriniň önümçilik depgini ýokarlandy
Lebapda konditer, et, şöhlat we çörek önümleriniň önümçilik depgini ýokarlandy

      Lebap welaýatynyň telekeçileri 2022-nji ýylyň dowamynda konditer, et, şöhlat we çörek önümlerini öndürmegiň depginini ýokarlandyrdylar. Lebap welaýatynyň hususyýetçileri geçen ýylyň dowamynda 491,13 tonna konditer önümlerini taýý...

19.01.2023 Dowamy


Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler
Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler

     Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda hemişelik esasda suw dolandyryş merkeziniň döredilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ekinleri suw bilen üpjün etmek,...

19.01.2023 Dowamy


Portugaliýada geçiriljek halkara ýaryşyna türkmen dzudoçylaryda gatnaşar
Portugaliýada geçiriljek halkara ýaryşyna türkmen dzudoçylaryda gatnaşar

     Portugaliýanyň Almada şäherinde 2023-nji ýylyň 27-29-njy ýanwary aralygynda geçjek Gran-pri ýaryşyna dünýäniň döwletleriniň 68-inden türgenleriň 452-siniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu tutumly bäsleşige ýurdumyzdan dzudoçylaryň 1...

17.01.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.