Esasy habarlar

Gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň taslamasy üstünlikli amala aşyryldy
Gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň taslamasy üstünlikli amala aşyryldy

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Täze desga ozal hereket edýän Lebap döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde bina edildi.Bu waka ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, mil...

04.09.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.Döwlet...

24.07.2021 Dowamy


Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy Gurban baýramy bien gutlady
Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy Gurban baýramy bien gutlady

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar!Sizi müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan hem-de adamzadyň belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny dabaralandyrýan Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýli...

22.07.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

Iýul aýynyň 9-njy senesinde  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Milli Geňeşiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köp...

13.07.2021 Dowamy


Kerki howa menzile halkara kody berildi
Kerki howa menzile halkara kody berildi

Kerki Halkara howa menziline halkara kody berildi. Menzil mundan soňra halkara uçuşlarda gysgaça «KEA» görnüşinde atlandyrylar. Hatda bu täze kod Halkara howa ulaglary birleşiginiň (IATA) resmi saýtynda hem peýda boldy. Menzile berlen halkara kody...

08.07.2021 Dowamy


Lebapda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň dowamynda täze film surata düşürildi
Lebapda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň dowamynda täze film surata düşürildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň döredijilik topary «Medeniýet hepdeligi: Türkmenabat ― 2021» atly täze filmi surat düşürdi.Dokumental hem-de çepe...

05.07.2021 Dowamy


Tebigy gazyň ýene bir senagat akymy alyndy
Tebigy gazyň ýene bir senagat akymy alyndy

Malaý gaz käninde burawlanan guýudan tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu ýerde burawlaýyş işlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburaýlaýyş» müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirdiler.Täze guýynyň önüm berijiligi bir gije-gündizde 400...

05.07.2021 Dowamy


Türkmenabatda «Türkmeniň ak öýi» binasy açyldy
Türkmenabatda «Türkmeniň ak öýi» binasy açyldy

23-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow lebap welaýatynyň merkezinde täze gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň hem-de Alty Garlyýew köçesiniň çatrygynyň go...

26.06.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.