Esasy habarlar

Dzýudo göreşi boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda  Aziýanyň Kubogyndan üstünlikler
Dzýudo göreşi boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň Kubogyndan üstünlikler

      Gazagystan Respublikasynyň Almata şäherinde sportuň dzýudo göreşi boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda Aziýanyň Kubogyny almak ugudaky halkara ýaryşa Türkmenistanyň ýetginjekler milli ýygyndy topary hem gatnaşdy. Milli ýyg...

19.05.2022 Dowamy


Näbelli esgeriň ýadygärligine gül çemenleri goýuldy
Näbelli esgeriň ýadygärligine gül çemenleri goýuldy

       Ýeňiş gününe bagyşlanan çäreler esgerleriň ýadygärlikleriniň öňünde ter gülli sebetleri we çemenleri goýmakdan başlandy. Şeýle çäreleriň biri Türkmenabat şäherindäki “Bitaraplyk” seýilgähinde oturdylan näbelli esgeriň ýadyg...

10.05.2022 Dowamy


Halkara internet bäsleşigiň ýeňijileri
Halkara internet bäsleşigiň ýeňijileri

        2022-nji ýylyň aprel aýynyň 20-de Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyplary Russiýa federasiýasynyň Tatarystan döwletiniň Kazan şäherinde internet arkaly geçirilen “Kalbyň Owazlary” (Мелодии души) atly Halka...

07.05.2022 Dowamy


“Berkarar Watanyň folklor sungaty” atly bäsleşiginiň ýeňijisi
“Berkarar Watanyň folklor sungaty” atly bäsleşiginiň ýeňijisi

      Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda milli medeniýetimizi, sungatymyzy açyp görkezmek maksady bilen, Türkmenistanyň medeniýet ministirligi tarapyndan yglan edilen “Berkarar Watanyň folklor sungaty” atly bäsleşiginiň welaýat tapgyr...

30.04.2022 Dowamy


Dowarlaryň baş sany artdyrylýar
Dowarlaryň baş sany artdyrylýar

      Welaýatymyzyň maldarlary şu ýyl alnan owlak-guzularyň ählisini ösdürmäge goýberdiler. Owlak-guzy möwsümini üstünlikli tamamlan maldarlar göz öňünde tutulandan artyk almaklygy başardylar. Welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda gyş...

29.04.2022 Dowamy


Lebap welaýatynyň telekeçileri
Lebap welaýatynyň telekeçileri

      Ýakynda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň geçirilmegi we oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baryp gör...

26.04.2022 Dowamy


"Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" diýen hormatly ada mynasyp boldy
"Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" diýen hormatly ada mynasyp boldy

     Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany permany bilen atşynaslara Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly at dakyldy. Olaryň arasynda Lebap welaýatynyň ýaşa...

25.04.2022 Dowamy


“Altyn asyryň altyn zehinleri” atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemleri mälim boldy
“Altyn asyryň altyn zehinleri” atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemleri mälim boldy

      Mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen “Altyn asyryň altyn zehinleri” atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemleri mälim boldy. Ol orta mekdeplerinde öwrenilýän dersleriň onusy boýunça geçirilipdi. Bäsleşigiň döwlet tapgy...

18.04.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.