Syýahatçylyk

Türkmen tebigaty dünýä mirasynyň sanawynda
Türkmen tebigaty dünýä mirasynyň sanawynda

«Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalarynyň, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli welaýat Taryhy we ül...

19.10.2023 Dowamy


Ildeşimiz — halkara bäsleşiginiň ýeňijisi
Ildeşimiz — halkara bäsleşiginiň ýeňijisi

Üstümizdäki ýylda Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň — TÜRKSOÝ-yň döredilenine 30 ýyl doldy. Şanly sene mynasybetli bu gurama agza bolup durýan döwletleriň wekilleriniň gatnaşmaklarynda ylmy-amaly maslahatlar, festiwallar, bäsleşikler geçirildi....

28.09.2023 Dowamy


Daýahatyn kerwensaraýyny ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek boýunça iş alnyp barylýar
Daýahatyn kerwensaraýyny ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek boýunça iş alnyp barylýar

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşen gadymy Daýahatyn kerwensaraýyny Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak boýuna degişli işleri alyp barýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisinde...

26.09.2023 Dowamy


“Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy
“Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda ÝUNESKO-nyň Bütindüný...

16.09.2023 Dowamy


1 ýyllyk uçuşa ugrady
1 ýyllyk uçuşa ugrady

Türkmenabatly kosmonawt Oleg Kononenko karýerasyndaky iň uzak wagtlyk uçuşyny amala aşyrar. Kononenko we ýoldaşlary 15-nji sentýabrda Gazagystandaky Baýkonur merkezinden «Soýuz-2.1a» raketa göterijisi arkaly älem giňişligine göteriler. Arş gämisi...

16.09.2023 Dowamy


Gaýnarbabada ýura döwrüne degişli jandarlar ýaşaýar
Gaýnarbabada ýura döwrüne degişli jandarlar ýaşaýar

Köýtendag etrabyndaky Hojagaýnar çeşmesiniň jandarlarynyň arasynda ýura döwründen galan mollýuskalar, ýer gurçuklary we beýleki oňurgasyz jandarlar gabat gelýär. Alymlar bu çeşmäni jandarlaryň hakyky muzeýi diýip hem atlandyrýarlar. Çeşme Köýtenda...

29.08.2023 Dowamy


25 asyrlyk gala taryhçylaryň ünsüni özüne çekýär
25 asyrlyk gala taryhçylaryň ünsüni özüne çekýär

     Halaç etrabynyň Halaç geňeşliginiň çäginde ýerleşýän Hallajy gala arheologlaryň we bu sebitlere gelýän syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Häzirki wagtda ýadygärligiň tutýan meýdany 1,7 gektar bolup, beýikligi 12 metre deňdir....

22.08.2023 Dowamy


Batyr Abdyllaýew welosipedli iki aýda 4 müň kilometrden gowrak ýol geçdi
Batyr Abdyllaýew welosipedli iki aýda 4 müň kilometrden gowrak ýol geçdi

     Syýahatçy Batyr Abdyllaýew mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyna we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlan uzak aralyga syýahatyny tamamlady. Dänew ― Aşgabat ― Magtymguly ― Garabogaz ― Awaza ― Aşgabat...

12.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.