29 müňe golaý körpelerimiz mekdebe "Salam!" bererler

01.09.2023 203
29 müňe golaý körpelerimiz mekdebe "Salam!" bererler

Şu ýyl Lebap welaýatymyzda orta mekdeplerde körpeleriň 29 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar. Olara täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan netbuklar sowgat ediler. Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ýaşlaryň 1175-si, Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebinde 150-si, Lebabyň ýörite sungat mekdebinde 70-si hem-de welaýatdaky orta hünär okuw mekdeplerinde ýüzlerçesi talyplygynyň ilkinji ýylynda bilim almaga girişer. Şeýle hem welaýatda ýaş hünärmenleriň 700-e golaýy mugallymçylyk kärine gadam goýar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.