Aşgabatda BMGÖM tarapyndan ýörite okuwlar geçirildi

16.05.2024 37
Aşgabatda BMGÖM tarapyndan ýörite okuwlar geçirildi

14-15-nji maýda Aşgabatda BMGÖM bilen Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki «Türkmenistanda durnukly şäherler: Aşgabat we Awazada ýaşyl şäherleriň toplumlaýyn ösüşi» taslamasynyň çäginde welaýatlaryň daşky gurşawy goramak gulluklarynyň howanyň hapalanmagyna gözegçilik barlaghanalarynyň we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň daşky gurşawy goramak bölümleriniň hünärmenleri üçin ýörite okuw geçirildi. Ýörite okuwyň maksady howanyň hapalanmagyna gözegçilik barlaghanalarynyň inspektorlaryna we hünärmenlerine BMGÖM taslamasy tarapyndan satyn alnan täze gurallar esasynda dürli görnüşli hereketlendirijili ulaglardan çykýan zyňyndylara gözegçilik etmegiň häzirki zaman usullaryny öwretmekden ybaratdyr. Ýörite okuwyň çäklerinde täze enjamlaryň ulanylyşy boýunça gözükdirme hem-de Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekologiki gözegçilik gullugynyň howanyň hapalanmagyny gözegçilik edýän laboratoriýasynda amaly sapaklar geçirildi. BMGÖM Taslamasynyň parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak we ekologiki gözegçiligiň milli ulgamyny ösdürmek boýunça esasy maksatlarynyň amala aşyrylyşyna bu ýörite okuw sapaklary hem-de Ekologiki gözegçilik gullugynyň laboratoriýalarynyň we welaýat müdirlikleriň geljekki kämilleşdirilen işi ýardam berer.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.