Be­re­ketli pel­ler­de yhlasly zäh­met gaý­nap joş­ýar

29.07.2023 297
Be­re­ketli pel­ler­de yhlasly zäh­met gaý­nap joş­ýar

     Häzirki günlerde pagtaçylar üçin gyzgalaňly döwür dowam edýär. Olar hasyla hasyl goşmak ugrunda has yhlasly zähmet çekýärler, möhüm agrotehniki çäreleri utgaşykly alyp barýarlar. Şonuň netijesinde gowaçalar ytygsaman ösýärler we bol hasyl toplaýarlar. Munuň şeýledigine Halaç etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň hasyl ussatlarynyň ekerançylyk meýdanlaryny synlanyňda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar.

― Hojalygymyz boýunça üstümizdäki ýylyň baharynda 1552 gektar meýdana gowaça ekildi. Ýerleriň ekişe gowy hilli taýýar edilmegi, ekişiň gowy möhletlerde geçirilmegi topraga taşlanan tohumlaryň hatasyz gögermegini üpjün etdi. Daýhanlarymyz şu döwre çenli ekinleri ýekelemek, haşal otlardan arassalamak, ýerli we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işlerini talabalaýyk geçirdiler. Golaýda bolsa gowaçalaryň ujuny çyrpmak işini hem üstünlikli tamamladyk. Ekinlere ideg etmek işlerinde ýer eýelerimize kuwwatly tehnikalara ussatlyk bilen erk edýän mehanizatorlar ýakyndan ýardam berýärler ― diýip, daýhan birleşiginiň baş agronomy Şanazar Nazarow gürrüň berýär.

Öňdebaryjy hojalykda gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen kärendeçileriň 160-dan gowragy höwesli meşgullanýar. Olar bu tehniki ekine ideg etmekde, olardan bol hasyl almakda uly iş tejribesini toplan adamlardyr. Şeýle daýhanlaryň hatarynda Hojamyrat Weliýew hem bar. Ol daýhançylyk bilen indi 30 ýyldan bäri meşgullanyp gelýär. Ussat kärendeçi gymmatly çig maly öndürmekde ýylyň-ýylyna ýokary netijeleri gazanyp gelýär.

Oba hojalygynda tehnikalar daýhanlaryň daýanjydyr. Olaryň güýji bilen ekinleriň hatarara bejergisi, iýmitlendirmek işleri ýokary hilli ýerine ýetirilýär. Bu işlerde etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Agageldi Hanmämmedow ýokary başarnyk we ussatlyk görkezýär. Onuň hyzmatyndan pagtaçylar hoşal bolýarlar.

Hojalykda bilelikde, agzybirlik bilen zähmet çekmek arkaly gowaçanyň bereketli hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Indi jüýje sanaşyljak döwür hem daşda däl. Häzirki jogapkärli günlerde edilýän tagallalar bolsa hojalygyň zähmetysöýer daýhanlaryna Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda azyndan 4,8 müň tonnadan gowrak ýokary hilli pagtany Watanymyzyň uly harmanyna goşant etmäge mümkinçilik berer.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.