4,2 müň tonnadan gowrak pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär

23.08.2023 114
4,2 müň tonnadan gowrak pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär

Dänew etrabynyň «Mekan» daýhan birleşiginde 1279 gektar ýere ekilen gowaçadan 4290 tonnadan gowrak hasyla garaşylýar.

Şu günlerde hojalykdaky kärendeçiler toparlarynyň 11-si pagta ýygymyna guramaçylykly girişmäge taýýar. Hangeldi Kurbandurdyýewiň baştutanlygyndaky 8-nji kärendeçiler topary şu ýyl 354 gektar meýdanda gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirdi. Gowy ideg edilendigi daşky görnüşinden bildirip duran gowaçalaryň hersinde 45-50 goza bar.

Toparda gujur-gaýrata beslenen kärendeçileriň kyrka golaýy zähmet çekýär. Olar geçen ýyllarda hem her gektar gowaça meýdanyndan ortaça 40—45 sentner hasyl ýygnapdyrlar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.