«Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

23.09.2023 38
«Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

Dänew etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Dänew etrap birleşmesiniň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda pagtaçylaryň günortan arakesmesinde «Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabara gatnaşan sungat işgärleri özleriniň täsirli aýdymdyr sazlary bilen kärendeçileriň we mehanizatorlaryň armasyny ýetirdiler. Bu ýerde guralan sergide bolsa gelin-gyzlaryň nepis el işleriniň dürli görnüşi görkezildi. Günortan arakesmede geçirilen dabaradaky aýdym-sazly çykyşlar «ak altynly» meýdany baýramçylyk ruhuna besledi. Dabaranyň dowamynda ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine mynasyp goşant goşýan «ak altyn» ussatlaryna birleşmämiz tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.